Služby,Lyžiarsky výcvikový kurz žiakov strednej školy - výzva na určenie PHZ,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,20.10.2022,"Výzva na určenie PHZ , Špecifikácia predmetu zákazky I. Turnus , Špecifikácia predmetu zákazky II. Turnus , Návrh na plnenie kritéria , Požiadavky na LVK v šk.roku 2022/2023", Stavebné práce,Výmena vstupných dverí,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,22.02.2022,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 k výzve Výkaz - výmer , Príloha č. 2 k výzve Návrh na plnenie kritéria , Príloha č. 3 k výzve Čestné vyhlásenie uchádzača , Príloha č. 4 k výzve Čestné vyhlásenie uchádzača Konflikt záujmov , Príloha č. 5 k výzve Výkaz výplňových konštrukcií , Príloha č. 6 k výzve Informácie o subdodávateľoch , Príloha č. 7 k výzve Potvrdenie o vykonaní obhliadky objektu , Príloha č. 8 k výzve Návrh zmluvy o dielo", Služby,Zabezpečenie exteriérovej reklamy - Debondové reklamy,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,22.02.2022,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 k výzve - Návrh na plnenie kritéria , Príloha č. 2 k výzve - Čestné vyhlásenie uchádzača , Príloha č. 3 k výzve Čestné vyhlásenie uchádzača Konflikt záujmov , Príloha č. 5 k výzve Náhľad umiestnenia debondových tabúl s grafickým návrhom , Príloha č. 4 k výzve Potvrdenie o uskutočnení obhliadky objektu", Služby,Pranie a chemické čistenie bielizne,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,08.02.2022,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky , Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritéria , Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie uchádzača , Príloha č. 4 Čestné vyhlásenie uchádzača Konflikt záujmov , Príloha č. 5 Návrh rámcovej dohody", Tovary,Chlieb a pečivo,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,17.01.2022,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Tovary,Zemiaky,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,17.01.2022,Výzva na predloženie cenovej ponuky s prílohami, Tovary,Ovocie a zelenina,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,17.01.2022,Výzva na predloženie cenovej ponuky s prílohami, Tovary,Mlieko a mliečne výrobky,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,17.01.2022,Výzva na predloženie cenovej ponuky s prílohami, Tovary,Mrazené výrobky,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,17.01.2022,Výzva na predloženie cenovej ponuky s prílohami, Tovary,Mäso a mäsové výrobky,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,17.01.2022,Výzva na predloženie cenovej ponuky s prílohami, Tovary,Rôzne potravinárske výrobky,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,17.01.2022,Výzva na predloženie cenovej ponuky s prílohami, Služby,Výstavba futbalového ihriska s umelou trávou - PD,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,09.12.2021,"Výzva na predloženie ponúk , Príloha č. 3 - Zmluva o dielo , Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov , Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritéria , Príloha č. 2 - Podklad OPZ", Stavebné práce,"Výmena otvorových konštrukcií internátu pri SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice",SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,30.04.2021,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Výkaz - výmer , Návrh na plnenie kritéria , Čestné vyhlásenie uchádzača , Čestné vyhlásenie uchádzača Konflikt záujmov , Náčrt otvorovej konštrukcie , Informácie o subdodávateľoch , Návrh zmluvy o dielo", Stavebné práce,Výmena PVC podlahovej krytiny v učebniach,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,11.03.2021,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Služby,Pranie a chemické čistenie bielizne,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,08.02.2021,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Tovary,Zelenina a ovocie,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,13.01.2021,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Návrh zmluvy", Tovary,Zemiaky,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,13.01.2021,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Služby,Revízia a kontrola elektrických spotrebičov počas ich používania,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,13.01.2021,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Tovary,"Chlieb, pekárenské výrobky a pečivo",SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,11.01.2021,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Tovary,Mäso a mäsové výrobky,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,11.01.2021,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Tovary,Mlieko a mliečne výrobky,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,11.01.2021,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Tovary,Mrazené výrobky,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,11.01.2021,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Tovary,Rôzne potravinárske výrobky,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,11.01.2021,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Návrh zmluvy", Stavebné práce,"Výmena otvorových konštrukcií internátu pri SOŠ IT Ostrovského 1, Košice",SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,22.12.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Stavebné práce,Oprava stropu a stien v telocvični,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,22.12.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Služby,Dezinfekcia priestorov školy,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,14.12.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Služby,"Výroba, tlač a montáž bannerov",SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,10.12.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Služby,"Grafické spracovanie a tlač publikácií k projektu ,,Zvyšovanie odbornej prípravy v súlade s dopytom trhu práce\"",SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,02.12.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Služby,Pravidelná odborná prehliadka a odborná skúška elektrickej inštalácie nízkeho napätia,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,19.11.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Služby,"Grafické spracovanie a tlač publikácií k projektu ,,Zvyšovanie odbornej prípravy v súlade s dopytom trhu práce\"",SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,19.11.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Stavebné práce,"Oprava strechy školských dielní pri SOŠ IT Ostrovského 1, Košice",SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,18.11.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Stavebné práce,Rozšírenie zariadenia EZS na škole a nové zariadenie EZS na školskom internáte,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,20.10.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Stavebné práce,Oprava palubovky v telocvični,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,24.08.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Služby,Sťahovanie nábytku v priestoroch školského internátu,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,10.08.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Stavebné práce,Oprava vonkajšieho schodiska,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,03.07.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Stavebné práce,Oprava vonkajšieho schodiska,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,19.05.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Tovary,"Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska 16337 - WYT Vestník č. 90/2020 - 29.04.2020",SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,29.04.2020,https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/446705,https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/446705 Služby,Zabezpečenie sťahovacích služieb na školskom internáte,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,29.04.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Tovary,"Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska 16220 - WYT Vestník č. 89/2020 - 28.04.2020",SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,28.04.2020,https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/446582,https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/446582 Tovary,"Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska 16221 - WYT Vestník č. 89/2020 - 28.04.2020",SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,28.04.2020,https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/446583,https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/446583 Služby,"Poskytovanie služieb na úseku preventívnej protipožiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a civilnej ochrany",SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,21.04.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Tovary,"Zariadenie, vybavenie a didaktické prostriedky k projektu ,,Zvyšovanie odbornej prípravy v súlade s dopytom trhu práce\"",SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,04.03.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Tovary,Nákup multifunkčného farebného zariadenia,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,26.02.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Tovary,Materiál na upratovanie a čistiace prostriedky,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,17.02.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Stavebné práce,Výmena PVC podlahovej krytiny v učebniach s demontážou pódia,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,17.02.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Tovary,Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky - Kancelárske potreby,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,13.02.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Tovary,Tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení (originály a renovácie),SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,10.02.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky-Tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení (originály a renovácie), Služby,Pranie a chemické čistenie,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,05.02.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky - Pranie a chemické čistenie, Stavebné práce,Oprava elektroinštalácie v učebni č. 316,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,30.01.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky - Oprava elektroinštalácie v učebni č.316, Stavebné práce,Montáž vyvýšenej podlahy v učebni,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,30.01.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky - Montáž vyvýšenej podlahy v učebni, Stavebné práce,"Oprava strechy školského internátu pri SOŠ Ostrovského 1, Košice",SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,23.01.2020,"Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky - Oprava strechy školského internátu pri SOŠ Ostrovského 1, Košice", Tovary,Verejné obstarávanie potravín - Cestoviny,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,15.01.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky-Cestoviny, Tovary,Verejné obstarávanie potravín - Cukrovinky,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,15.01.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky-Cukrovinky, Tovary,Verejné obstarávanie potravín - Mäso a mäsové výrobky,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,15.01.2020,Výzva na predloženie CP-Mäso a mäsové výrobky, Tovary,Verejné obstarávanie potravín - Mlieko a mliečne výrobky,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,15.01.2020,Výzva na predloženie CP-Mlieko a mliečne výrobky, Tovary,"Verejné obstarávanie potravín - Chlieb, pekárenské výrobky a pečivo",SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,15.01.2020,"Výzva na predloženie CP-Chlieb, pekárenské výrobky a pečivo", Tovary,Verejné obstarávanie potravín- Mlynské výrobky,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,15.01.2020,Výzva na predloženie CP-Mlynské výrobky, Tovary,Verejné obstarávanie potravín - Mrazená zelenina,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,15.01.2020,Výzva na predloženie CP-Mrazená zelenina, Tovary,Verejné obstarávanie potravín - Mrazené ryby,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,15.01.2020,Výzva na predloženie CP-Mrazené ryby, Tovary,Verejné obstarávanie potravín-Mrazené polotovary,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,15.01.2020,Výzva na predloženie CP-Mrazené polotovary, Tovary,Verejné obstarávanie potravín-Mrazená hydina,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,15.01.2020,Výzva na predloženie CP-Mrazená hydina, Tovary,Verejné obstarávanie potravín-Džemy,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,15.01.2020,Výzva na predloženie CP-Džemy, Tovary,Verejné obstarávanie potravín-Živočíšne a rastlinné oleje,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,15.01.2020,Výzva na predloženie CP-Živoč.a rastl.oleje, Tovary,Verejné obstarávanie potravín- Rôzne potravinárske výrobky,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,15.01.2020,Výzva na predloženie CP-Rôzne potravinárske výrobky, Tovary,"Verejné obstarávanie potravín-Sirup, čaj a srvátková zmes",SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,15.01.2020,"Výzva na predloženie CP-Sirup,čaj a srvátk.zmes", Tovary,Verejné obstarávanie potravín-Sterilizované potraviny,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,15.01.2020,Výzva na predloženie CP-Sterilizované potraviny, Tovary,Verejné obstarávanie potravín - Slepačie vajcia,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,15.01.2020,Výzva na predloženie CP-Slepačie vajcia, Tovary,Verejné obstarávanie potravín - Zemiaky,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,15.01.2020,Výzva na predloženie CP-Zemiaky, Tovary,Verejné obstarávanie potravín - Zelenina a ovocie,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,15.01.2020,Výzva na predloženie CP-Zelenina a ovocie, Služby,Denný dochádzkový lyžiarsky výcvikový kurz pre SŠ,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,08.01.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky-Denný dochádzkový LVK pre SŠ, Stavebné práce,Výmena PVC podlahovej krytiny v učebniach,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,12.12.2019,Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky - Výmena PVC podlahovej krytiny v učebniach, Stavebné práce,"Oprava strechy školského internátu pri SOŠ Ostrovského 1, Košice",SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,12.12.2019,"Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky - Oprava strechy školského internátu pri SOŠ Ostrovského 1, Košice", Tovary,Žiacky nábytok do učební,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,10.12.2019,"Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky ,,Žiacky nábytok do učební\"", Tovary,Nákup notebookov do učebni,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,04.12.2019,Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky Nákup notebookov do učebni, Tovary,Nákup nábytku do zborovni,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,03.12.2019,Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky Nákup nábytku do zborovni, Služby,"Verejné obstarávanie na predmet zákazky ,,Herné tlačené komponenty (hracie pole, herná kocka, obal na hru, pravidlá hry)",SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,25.10.2019,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Stavebné práce,„Rekonštrukcia školského internátu“ a „Stavebné úpravy v budove školského internátu na 3. nadzemnom podlaží“.,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,17.10.2019,"Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky - Rekonštrukcia školského internátu a Stavebné úpravy v budove školského internátu na 3. nadzemnom podlaží , Príloha č. 1 - Výkaz výmer , Príloha č. 2 - Cenová ponuka uchádzača , Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie uchádzača , Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie uchádzača-Konflikt záujmov , Príloha č. 5 - Návrh zmluvy o dielo", Služby,"Zabezpečenie odborných služieb vo verejnom obstarávaní na zákazku ,,Rekonštrukcia školského internátu“ a ,,Stavebné úpravy v budove školského internátu na 3. nadzemnom podlaží“",SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,06.09.2019,Výzva na predloženie cenovej ponuky-prieskum trhu, Služby,"Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: Zabezpečenie odborných služieb vo verejnom obstarávaní na zákazku: ,,Rekonštrukcia školského internátu\" a ,,Stavebné úpravy v budove školského internátu na 3. nadzemnom podlaží\".",SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,02.08.2019,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Tovary,Pracovné odevy a pracovná obuv,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,,Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky Pracovné odevy a pracovná obuv, Tovary,Verejné obstarávanie potravín-Mrazené polotovary,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,,Výzva na predloženie CP-Mrazené polotovary,