Tovary,Nákup osobného automobilu,Spišské divadlo SNV,31.08.2020,"Výzva na predloženie ponuky , Opis predmetu zákazky , Návrh kúpnej zmluvy , Návrh uchádzača na plnenie kritérií", Stavebné práce,Výmena podlahy javiska,Spišské divadlo SNV,28.08.2019,"Výzva na predloženie ponuky , Vykaz vymer , Navrh zmluvy o dielo", Stavebné práce,Oprava štúdia Spišského divadla a súvisiacich priestorov slúžiacich na prípravu a výkon umeleckých a technických pracovníkov,Spišské divadlo SNV,04.10.2019,"Výzva na predkladanie cenovej ponuky , Výkaz výmer , Návrh_zmluva o dielo", Tovary,Nákup technického zariadenia pre TV štúdio,Spišské divadlo SNV,20.07.2021,"Výzva na predloženie ponuky , Návrh kúpnej zmluvy , Návrh uchádzača na plnenie kritéria , Oprava_Výzva na predloženie ponúk , Oprava_Návrh kúpnej zmluvy , Oprava_Návrh uchádzača na plnenie kritérií", Tovary,Kompaktná výkonová stmievacia jednotka pre montáž na stenu v prevedení technológie „DIM-SWITCH“,Spišské divadlo SNV,10.09.2021,"Výzva na predloženie ponuky , Návrh kúpnej zmluvy , Návrh uchádzača na plnenie kritéria , Čestné vyhlásenie uchádzač", Stavebné práce,Oprava Štúdia SD,Spišské divadlo SNV,15.03.2022,"Výzva na predkladanie ponúk , Návrh uchádzača na plnenie kritérií , Návrh zmluvy o dielo , Čestné vyhlásenie uchádzača , Projektová dokumentácia , Súhlas so spracovaním osobných údajov , doplnenie k dokumentácii , Výkaz výmer , Oznámenie o predĺžení lehoty",