2021/02,2021/02,Zmluva o dielo,Realizácia Vrtu s projektovanou vertikálnou hĺbkou najviac 2.300 m a ďalšie súvisiace práce,,,"objednávateľ: GeoSurvey, s.r.o., Námestie Maratónu mieru 1, 04266 Košice, IČO: 45986428, Ing. Peter Harčárik","zhotoviteľ: ROTAQUA Geológia-, Bányászati kutató Mélyfúró Korlátolt Felelősségű Társaság, HRSZ 0222/22, Kővágószőlős 7673, Maďarská Republika, IČO: 02-09-000082","zhotoviteľ: Rhodes Slovakia s.r.o., Rybný trh 9, Dunajská Streda 929 01, IČO: 35681021","1 897 500,00 € bez DPH",19.07.2021,-,21.07.2021,22.07.2021,platná,"Zmluva o dielo / Contract for work , Príloha č. 1: Zadanie , Príloha č. 2: Technicko-kvalitatívne podmienky , Príloha č. 3: Projekt gelogogickej úlohy , Príloha č. 4: Cenová ponuka", 3/501501/20,3/501501/20,Zmluva o dielo,"Technická dokumentácia pre sled, riadenie a koordináciu vrtných a hydrologických prác",,,"objednávateľ: GeoSurvey, s.r.o., Námestie Maratónu mieru 1, 04266 Košice, IČO: 45986428, Ing. Peter Harčárik","zhotoviteľ: Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Letná č. 1/9, 04200 Košice, IČO: 00397610, Dr.h.c. prof. Ing. Michal Cehlár, PhD.",,"26 000,00 € s DPH",01.10.2020,-,23.02.2021,24.02.2021,platná,Zmluva o dielo, 2020/02,2020/02,Mandátna zmluva,"Poskytovanie právnych služieb potrebných na prípravu zmluvy o dielo, predmetom ktorej bude vybudovanie geotermálneho zdroja.",,,"klient: GeoSurvey, s.r.o., Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 45986428, doc. Ing. Stanislav Jacko, PhD., konateľ a Ing. Peter Harčarik, konaleľ","mandatár: A.K.F. Legal, s. r. o., Fraňa Kráľa 35, 811 05 Bratislava, IČO: 47236400, JUDr. Artúr Fried, LL.M., konateľ",,"5 000,00 € s DPH",22.10.2020,22.10.2020 -,23.10.2020,24.10.2020,platná,Mandátna zmluva, 2020/01,2020/01,Zmluva uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka,Poskytovateľ sa zaväzuje viesť objednávateľovi účtovníctvo v zmysle zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z a predpisov s ním súvisiacich. Súčasťou účtovníctva je aj spracovanie ročnej účtovnej závierky a daňového priznania.,,,"objednávateľ: GeoSurvey, s.r.o., Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 45986428","poskytovateľ: RKM1 s.r.o., Nová 193/40, 076 61 Dargov, IČO: 51752964",,,27.01.2020,-,27.01.2020,28.01.2020,platná,Zmluva č. 2020/01, 10/501501/19PC,10/501501/19PC,Zmluva o dielo,"Geologické práce súvisiace s vyhľadaním, realizáciou a vybudovaním zdroja geotermálnej energie",,,"objednávateľ: GeoSurvey, s.r.o., Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 45986428","zhotoviteľ: Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Letná 9, 042 00 Košice, IČO: 00397610",,"210 000,00 € s DPH",17.12.2019,17.12.2019 -,17.12.2019,18.12.2019,platná,10/501501/19PC, 03122019,03122019,Dohoda o výkone činnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora,"Záväzok Advokáta plniť povinnosti oprávnenej osoby pre Klienta ako partnera verejného sektora a to v zmysle a rozsahu Zákona a záväzok Klienta zaplatiť Advokátovi odmenu za jeho činnosť podľa tejto dohody, a to všetko za podmienok upravených v tejto dohode.",,,"predávajúci: GeoSurvey, s.r.o., Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 45986428","advokát: Mgr. Marcel Fandák, LL.M., advokát, Kováčska 40, 040 01 Košice, IČO: 42247161",,,03.12.2019,03.12.2019 -,16.12.2019,17.12.2019,platná,"Dohoda o výkone činnosti , Cenník",