Uzatvorenie zmluvy s dodávateľom (uchádzačom), ktorý nebol zapísaný v registri partnerov verejného sektora

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Uzatvorenie zmluvy s osobou, ktorá má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora (ďalej len „RPVS“) a nebola v registri zapísaná, čím došlo k použitiu verejných prostriedkov nad rámec oprávnenia, čo sa v zmysle § 31 ods. 1 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov považuje za porušenie finančnej disciplíny.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 11 ods. 1 a 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

§ 2 ods. 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

§ 31 ods. 1 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Odporúčanie

Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do RPVS  a nie sú zapísaní v RPVS alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do RPVS a nie sú zapísaní v RPVS. V prípade uzatvorenia zmluvy bez platnej registrácie v RPVS a  použitia verejných prostriedkov za poskytnuté plnenie v zmysle tejto zmluvy to má za následok porušenie finančnej disciplíny.

Pri definovaní partnera verejného sektora sa vychádza z § 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, pričom v prípade uzatvárania zmlúv na dodávky tovarov, prác a služieb je potrebné rešpektovať:

  1. partnerom verejného sektora je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy a ktorá uzatvára zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu podľa osobitného predpisu (podľa zákona o verejnom obstarávaní),
  2. partnerom verejného sektora podľa bodu 1 nie je ten, komu majú byť jednorazovo poskytnuté finančné prostriedky neprevyšujúce sumu 100 000 eur alebo v úhrne neprevyšujúce sumu 250 000 eur v kalendárnom roku, ak ide o opakujúce sa plnenie; to neplatí, ak výšku štátnej pomoci alebo investičnej pomoci nemožno v čase zápisu do registra určiť.
  3. pri posudzovaní sumy v eurách podľa bodu 2 sa vychádza zo sumy s DPH, t.j. limity, uvádzané v uvedenom zákone sa posudzujú vrátane DPH. 

 

Bližšie informácie o vyššie uvedenom posudzovaní sumy (suma s DPH), výklade pojmov jednorazové poskytnutie, opakujúce sa plnenia sú uvedené na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR.

https://www.justice.gov.sk/Stranky/Registre/Dalsie-uzitocne-zoznamy-a-registre/RPVS/FAQ.aspx

Právny stav ku (mesiac/rok)

12/2018

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 16.01.2019 08:44
Upravené: 22.09.2020 15:13

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine