Rozdelenie zákazky pri podlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných prác

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Nesprávny postup pri zadávaní podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác – rozdelenie jednej zákazky na viaceré samostatné zákazky zadané ako zákazky s nízkou hodnotou.

Legislatíva / zhodnotenie

§ 10 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
§ 6 ods. 4 a 16 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

Odporúčanie

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní pri zadávaní zákaziek postupovať podľa tohto zákona.
Zákazku nemožno rozdeliť ani zvoliť spôsob určenia jej predpokladanej hodnoty s cieľom znížiť predpokladanú hodnotu zákazky pod finančné limity podľa tohto zákona.
Ak je stavebná práca alebo služba rozdelená na niekoľko častí v rámci zadávania jednej zákazky, z ktorých každá bude predmetom samostatnej zmluvy, predpokladaná hodnota zákazky sa určí ako súčet predpokladaných hodnôt všetkých častí zákazky.

Právny stav ku (mesiac/rok)

05/2017

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.07.2017 11:39
Upravené: 22.09.2020 15:13

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine