Účtovanie účtovného záznamu bolo neúplné, nepreukázateľné, nezrozumiteľné a neprehľadné

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Na základe opravného účtovného dokladu boli zaúčtované výnosy (na strane účtu MD 384 – Výnosy budúcich období a na strane účtu D 693 – Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy), pričom nebolo uvedené, z čoho daná suma pozostáva, resp. nebolo možné určiť pôvod tejto sumy. Taktiež nebolo možné určiť obsah účtovného záznamu pred opravou aj po oprave.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 34 ods. 1 a 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

Odporúčanie

V prípadoch, kedy nie je možné určiť pôvod konečného zostatku na účte a neboli zistené nesprávne účtovné zápisy, nevykonáva sa oprava účtovných zápisov v zmysle § 34 zákona o účtovníctve, pretože opravný účtovný zápis by viedol k neúplnosti, nepreukázateľnosti, nesprávnosti, nezrozumiteľnosti alebo neprehľadnosti účtovníctva.
Nesprávny zostatok analytického alebo syntetického účtu, kedy nie je možné určiť pôvod tohto konečného zostatku, sa vysporiada pri inventarizácii ako inventarizačný rozdiel. Inventarizačným rozdielom sa rozumie manko (schodok v prípade pokladne) alebo prebytok.
Manko vzniká vtedy, ak zistený skutočný stav je nižší ako stav v účtovníctve a ak ho nemožno preukázať účtovným záznamom (účtovným dokladom).
Prebytok vzniká vtedy, ak zistený skutočný stav je vyšší ako stav v účtovníctve a ak ho nemožno preukázať účtovným záznamom (účtovným dokladom).
Manká a prebytky predstavujú inventarizačné rozdiely, ktoré sa zisťujú porovnávaním skutočného stavu majetku a záväzkov zisteného fyzickou alebo dokladovou inventúrou so stavom zisteným v účtovníctve. U všetkých mánk a prebytkov sa musia zodpovední pracovníci vyjadriť k ich vzniku. V návrhoch na vysporiadanie inventarizačných rozdielov je treba u zistených mánk uviesť, či sú zavinené alebo nezavinené. Inventarizačný rozdiel zaúčtuje účtovná jednotka do účtovného obdobia, za ktoré sa inventarizáciou overuje stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov. Výsledky porovnania skutočného stavu so stavom účtovným sa uvedú v inventarizačnom zápise, ktorým sa preukazuje vecná správnosť účtovníctva.

Právny stav ku (mesiac/rok)

5/2015

 

Autor/zdroj: ÚHK KSK
Zverejnil:
Vytvorené: 02.09.2015 11:36
Upravené: 29.10.2015 09:13

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine