Register účtovných závierok

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Kontrolovaný subjekt vyplnil titulnú stranu individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2015 s nesprávnymi údajmi. IČO, názov účtovnej jednotky, sídlo účtovnej jednotky, PSČ, názov obce, telefónne číslo, e-mailová adresa patrili inej rozpočtovej organizácii.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 17 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení

Odporúčanie

Účtovnú závierku zverejňovať s náležitosťami: a) obchodné meno alebo názov vlastnej účtovnej jednotky; právnické osoby uvedú sídlo, a fyzické osoby uvedú miesto podnikania, b) identifikačné číslo, ak ho má účtovná jednotka pridelené, c) deň, ku ktorému sa zostavuje, d) deň jej zostavenia, e) obdobie, za ktoré sa zostavuje, f) iné údaje uvedené na úvodnej strane účtovnej závierky ustanovenej opatrením ministerstva, g) podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby podľa § 1 ods. 1 písm. a) tretieho bodu zákona o účtovníctve.

Právny stav ku (mesiac/rok)

12/2016

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Andrea Makutová
Vytvorené: 11.07.2017 12:30
Upravené: 11.07.2017 12:32

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine