Odpisový plán a odpisy

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

V odpisovom pláne dlhodobého majetku boli určené odpisy v rozpore s predpokladanou dobou používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Osobné motorové vozidlo bolo zaradené do odpisovej skupiny s dobou odpisovania 4 roky.

Legislatíva / zhodnotenie

§ 28 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení.

§ 30 ods. 7 opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31.

Odporúčanie

Hmotný majetok okrem zásob a nehmotný majetok okrem pohľadávok odpisovať počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Pri tvorbe odpisového plánu zohľadňovať dobu použiteľnosti, počet výrobkov alebo podobných jednotiek, u ktorých sa predpokladá ich získanie prostredníctvom majetku, pričom sa zohľadní očakávané použitie majetku a intenzita jeho využitia, očakávané fyzické opotrebovanie majetku, ktoré závisí od bežných podmienok jeho využívania, ako je zmennosť, plán opráv a údržby, starostlivosť o majetok v čase, keď sa nevyužíva, technické a morálne zastaranie, zákonné alebo iné obmedzenia na používanie majetku.

Právny stav ku (mesiac/rok)

11/2018

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Tatiana Sklenková
Vytvorené: 04.12.2018 08:22
Upravené: 05.12.2018 09:19

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine