Nevymedzenie hnuteľného a nehnuteľného majetku pre výkon podnikateľskej činnosti a nestanovenie percentuálneho pomeru nákladov vzťahujúcich sa na podnikateľskú činnosť

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Nevymedzenie hnuteľného a nehnuteľného majetku, ktorý sa využíva pre hlavnú činnosť a ktorý majetok sa využíva pre podnikateľskú činnosť a nestanovenie percentuálneho pomeru nákladov (odpisy) vzťahujúcich sa na podnikateľskú činnosť.

Legislatíva/zhodnotenie

Čl. 2 bod 8 pokynu predsedu KSK č. 1/2011, ktorým sa určuje jednotný postup škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK pri vykonávaní podnikateľskej činnosti.

Odporúčanie

Ak dochádza k prelínaniu využívania hnuteľného a nehnuteľného majetku na hlavnú činnosť a podnikateľskú činnosť, pre účely podnikania vyšpecifikovať a vyčleniť majetok z hlavnej činnosti a stanoviť percentuálny pomer nákladov vzťahujúcich sa na podnikateľskú činnosť. Náklady na odpisy z  majetku evidovaného v hlavnej činnosti pripadajúce na podnikateľskú činnosť do účtovníctva podnikateľskej činnosti neúčtovať. Tieto náklady použiť na zreálnenie výsledku hospodárenia podnikateľskej činnosti za vykazované obdobie. Pri úprave základu dane za podnikateľskú činnosť vypočítať pomernú časť daňových odpisov pripadajúcich na podnikateľskú činnosť.

Právny stav ku (mesiac/rok)

4/2015

 

Autor/zdroj: ÚHK KSK
Zverejnil:
Vytvorené: 02.09.2015 11:38
Upravené: 29.10.2015 09:13

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine