Nevykonanie dokladovej inventarizácie účtu sociálneho fondu

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Zistený rozdiel medzi stavom na bankovom účte sociálneho fondu (221) a stavom na účte záväzkov zo SF (472), ktorý nie je zdôvodnený oprávneným časovým nesúladom medzi účtovaním predpisu a následným prevodom finančných prostriedkov medzi bankovými účtami.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 8 ods. 1, 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

Odporúčanie

V rámci dokladovej inventarizácie vykonať aj porovnanie stavu na účte 472 – Záväzky zo sociálneho fondu so stavom na bankovom účte sociálneho fondu (účet 221). Rozdiel medzi týmito účtami môže vzniknúť len z časového nesúladu medzi účtovaním tvorby a čerpania sociálneho fondu na účte 472 – Sociálny fond za december a skutočným prevodom peňažných prostriedkov na bankový účet (prípadne z bankového účtu) sociálneho fondu v januári ďalšieho roka.

Právny stav ku (mesiac/rok)

2/2015

 

Autor/zdroj: ÚHK KSK
Zverejnil:
Vytvorené: 02.09.2015 11:29
Upravené: 29.10.2015 09:13

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine