Nevyhotovenie Inventúrnych súpisov pri inventarizácii

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Inventarizácia nebola vykonaná v zmysle zákona o účtovníctve, pretože skutočný stav majetku nebol preukázaný inventúrnymi súpismi. Inventúrne súpisy, do ktorých sa zaznamenáva skutočný stav majetku zistený inventúrou, neboli vyhotovené.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 8 ods. 1, 4, § 29, § 30 ods. 2, 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

Odporúčanie

V rámci inventarizácie majetku a záväzkov realizovať všetky úkony tak, aby nedošlo k pochybnostiam o správnosti fyzickej inventúry, aby skutočný stav majetku bol preukázaný inventúrnymi súpismi, vykonať dokladovú inventúru a celú inventarizáciu vykonávať tak, aby sa dodržali všetky ustanovenia zákona o účtovníctve. Inventúrny súpis je účtovný záznam, ktorý zabezpečuje preukázateľnosť účtovníctva. Stav majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov v inventúrnych súpisoch sa porovnáva so stavom majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve a výsledky porovnania sa uvedú v inventarizačnom zápise.

Právny stav ku (mesiac/rok)

4/2015

 

Autor/zdroj: ÚHK KSK
Zverejnil:
Vytvorené: 02.09.2015 11:37
Upravené: 29.10.2015 09:13

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine