Neúčtovanie o príjmoch v pokladni v deň prijatia peňažných prostriedkov

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Kontrolovaný subjekt vystavoval príjmové pokladničné doklady za prijaté finančné prostriedky od ubytovaných študentov, ktoré však nezaevidoval do pokladničnej knihy ihneď, neúčtoval o nich v deň prijatia platby, ale zaevidoval ich do pokladničnej knihy a zaúčtoval až o 4 mesiace neskôr.

Legislatíva / zhodnotenie

§ 2 ods. 1 opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky

§ 8 ods. 1, 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

Odporúčanie

Prevzatie peňažných prostriedkov v pokladni účtovať v deň prijatia peňažných prostriedkov.

Právny stav ku (mesiac/rok)

11/2016

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Andrea Makutová
Vytvorené: 23.11.2016 11:17
Upravené: 23.11.2016 11:35

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine