Neúčtovanie o pohľadávkach, záväzkoch a úhradách v deň uskutočnenia účtovného prípadu

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Neúčtovanie o vzniku pohľadávky v deň vzniku pohľadávky (vystavenia faktúry odberateľovi), neúčtovanie samostatne za každú pohľadávku, ale zaúčtovanie na konci mesiaca jednou sumou za všetky vystavené faktúry s dátumom posledného dňa v mesiaci. Pri nákupe zásob na faktúru neúčtovanie o záväzkoch voči dodávateľom v deň vzniku záväzku, pri úhrade z účtu 222 – Výdavkový rozpočtový účet a pri výdaji z pokladne neúčtovanie o vykonaných platbách v deň uskutočnenia platby / úhrady. Úhrada z bankového účtu / výdaj z pokladne boli zaúčtované so skorším dátumom ako sa uskutočnili úhrady z bankového účtu / výdaj z pokladne.

Legislatíva / zhodnotenie

§ 8 ods. 1, 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení
§ 2 ods. 1 opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31

Odporúčanie

O záväzku, platbe záväzku, inkasu pohľadávky, výplate hotovosti alebo prevzatiu hotovosti účtovať v deň uskutočnenia účtovného prípadu.

Právny stav ku (mesiac/rok)

12/2015

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil:
Vytvorené: 28.06.2016 11:13
Upravené: 28.06.2016 11:48

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine