Nedodržiavanie obsahovej náplne účtov a postupov účtovania

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Dodávka materiálu (spôsob B účtovania zásob) – nesprávne účtovanie na strane MD účtu 518 – Ostatné služby.

Výdaj z pokladne – nesprávne účtovaný výdaj z pokladne na stranu D účtu 222 – Výdavkový rozpočtový účet, na ktorom je uvádzaná aj rozpočtová klasifikácia.

Kultúrne poukazy – neúčtovanie o príjme a výdaji kultúrnych poukazov.

Odvádzanie odpadových vôd – stočné ¬– nesprávne účtované stočné na stranu MD účtu 502 – Spotreba energie.

Spotreba hygienických potrieb – spotreba hygienických potrieb (materiálu) bola nesprávne účtovaná na stranu MD účtu 528 – Ostatné sociálne náklady.

Členské príspevky právnickým osobám - členské príspevky platené združeniu boli nesprávne účtované na  strane MD účtu 518 – Ostatné služby a na strane D účtu 321 – Dodávatelia.

Notárske poplatky - notárske poplatky boli nesprávne účtované na  strane MD účtu 518 – Ostatné služby.

Predpis za ubytovanie žiakov a poskytnutie stravy žiakom - predpis pohľadávky za ubytovanie žiakov a za poskytnutie stravy žiakom bol účtovaný nesprávne na stranu MD účtu 335 – Pohľadávky voči zamestnancom a na stranu Dal účtu 602 – Tržby z predaja služieb.

Odberateľské faktúry za poskytnuté obedy inej škole - odberateľské faktúry za poskytnutie obedov inej škole boli nesprávne účtované vždy na stranu MD účtu 311 – Odberatelia a na stranu Dal účtu 335 – Pohľadávky voči zamestnancom. Následne tá istá suma bola účtovaná na stranu MD účtu 335 a na stranu Dal účtu 602 – Tržby z predaja služieb.

Čistenie kanalizačného potrubia - čistenie kanalizačného potrubia bolo nesprávne účtované na stranu MD účtu 511 – Opravy a udržiavanie.

Nárok na náhradu škody voči poisťovni a voči zodpovednej osobe - účtovná jednotka zaúčtovala v účtovnom roku iba príjem za náhradu škody od Allianz – Slovenskej poisťovne, a.s. a od zodpovednej osoby za škodu na stranu MD účtov v triede 2 a na stranu Dal účtu 378 - Iné pohľadávky.

Komunálny odpad - poplatok za komunálny odpad podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bol nesprávne účtovaný na strane MD účtu 518 – Ostatné služby a na strane D účtu 321 – Dodávatelia (alebo na strane D účtu 222 – Výdavkový rozpočtový účet).

Tvorba sociálneho fondu a prevod finančných prostriedkov medzi účtami Štátnej pokladnice - tvorba sociálneho fondu v rozpočtovej organizácii bola nesprávne účtovaná na strane MD účtu 527 – Zákonné sociálne náklady a na strane D účtu 222 – Výdavkový rozpočtový účet. Prevod finančných prostriedkov bol účtovaný tiež nesprávne na strane MD účtu 261 – Peniaze na ceste a na strane D účtu 472 – Záväzky zo sociálneho fondu.

Príjem finančných prostriedkov určených na výplatu štipendií - príjem finančných prostriedkov určených na výplatu štipendií bol účtovaný nesprávne na stranu D účtu 325 – Ostatné záväzky.

Daň z nehnuteľnosti - predpis dane z nehnuteľnosti bol nesprávne účtovaný na strane D účtu 321 – Dodávatelia.

Časové rozlíšenie príjmov budúcich období - v roku 2014 bola zaúčtovaná celá suma ročného nájomného nesprávne na stranu MD účtu 385 – Príjmy budúcich období a na stranu Dal účtu 648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti. Na základe mesačných faktúr potom bola preúčtovaná suma mesačného nájomného na stranu MD účtu 318 - Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom a na stranu Dal účtu 385 - Príjmy budúcich období. Na účte 385 - Príjmy budúcich období bol k 31.12.2014 nulový zostatok nesprávne, pretože podľa nájomných zmlúv tento účet mal vykazovať zostatok v sume mesačného nájomného voči nájomníkom za december 2014, ktorý bol splatný 31.01.2015.

Obstaranie zvierat - účtovanie obstarania a prepravy jalovíc (teľatá 4 ks – chovné jalovice) bolo nesprávne účtované na stranu MD účtu 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku a na stranu D účtu 321 – Dodávatelia. Následne zaradenie dlhodobého majetku do užívania bolo účtované na stranu MD účtu 026 – Základné stádo a ťažné zvieratá a na stranu D účtu 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku.

Hotovostné tržby za predaj tovaru v bufete v rámci podnikateľskej činnosti - tržby za predaj tovaru v bufete v rámci podnikateľskej činnosti (kupujúci hneď na mieste pri odobratí tovaru platí v hotovosti do pokladnice) boli účtované nesprávne ako pohľadávka voči odberateľom na strane MD účtu 311 – Odberatelia a na strane D účtu 604 - Tržby za tovar a následne príjem tržieb do pokladne na stranu MD účtu 211 – Pokladnica a na stranu D účtu 311 – Odberatelia ako zníženie pohľadávky.

Odberateľské faktúry v podnikateľskej činnosti - odberateľské faktúry v podnikateľskej činnosti boli účtované nesprávne na strane MD účtu 318 – Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom.

Poskytnuté preddavky dodávateľom – nebolo účtované o poskytnutých preddavkoch dodávateľom (pred splnením zmluvy zo strany dodávateľa) na účte 314 – Poskytnuté prevádzkové preddavky.

Nákup darčekových kupónov a ich výdaj zamestnancom (použitie SF) - faktúra za dodanie darčekových kupónov bola nesprávne zaúčtovaná priamo do spotreby na účet 518 - Ostatné služby. Uhradená bola z bankového účtu sociálneho fondu.

Faktúra za kozmetické služby (čerpanie SF) - faktúra za kozmetické služby hradená z účtu sociálneho fondu bola nesprávne zaúčtovaná na stranu MD účtu 518 - Ostatné služby a na stranu D účtu 321 – Dodávatelia.

Spotreba stravných lístkov (výdaj stravných lístkov zamestnancom) bola účtovaná iba v hodnote, ktorú hradili zamestnanci, a to na strane MD účtu 331 – Zamestnanci a na strane Dal účtu 213 – Ceniny.

Bankové poplatky odpísané z bankového účtu Dary a granty – bankové poplatky boli účtované nesprávne na strane MD účtu 372 – Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy.

Obstarania železobetónového základu pod viacúčelovú pec - Obstarania železobetónového základu pod viacúčelovú pec v sume 1 994,68 eur bolo nesprávne účtované na stranu MD účtu 501 – Spotreba materiálu.

Náklady súvisiace s obstaraním dlhodobého hmotného majetku (štúdie stavby nového školského stravovacieho zariadenia) - náklady súvisiace s obstaraním dlhodobého hmotného majetku (štúdie stavby nového školského stravovacieho zariadenia) v sume 6 600 eur bolo nesprávne zaúčtované na stranu MD účtu 518 – Ostatné služby.

 

Legislatíva/zhodnotenie

Dodávka materiálu – § 57 ods. 1 písm. b) opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31

Výdaj z pokladne – § 39 ods. 2 opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31

Kultúrne poukazy – § 40 ods. 2 opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31

Odvádzanie odpadových vôd – stočné – § 58 ods. 5 opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31

Spotreba hygienických potrieb – § 57 ods. 1 opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31

Nedodržaná obsahová náplň účtov - § 8 ods. 1, 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

Členské príspevky právnickým osobám - § 49 ods. 9 a § 61 ods. 6 opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31.

Notárske poplatky - § 60 ods. 4 opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31.

Predpis za ubytovanie žiakov a poskytnutie stravy žiakom - § 43 ods. 5 opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31.

Odberateľské faktúry za poskytnuté obedy inej škole - § 68 ods. 1 opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31.

Čistenie kanalizačného potrubia - § 58 ods. 5 písm. d) opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31.

Nárok na náhradu škody voči poisťovni a voči zodpovednej osobe - § 72 ods. 4 opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31.

Komunálny odpad - § 60 ods. 4 opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31.

Tvorba sociálneho fondu a prevod finančných prostriedkov medzi účtami Štátnej pokladnice - § 55 ods. 3 a  § 39 ods. 3 opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31.

Príjem finančných prostriedkov určených na výplatu štipendií - § 49 ods. 9 opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31.

Daň z nehnuteľnosti - § 60 ods. 3 opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31.

Časové rozlíšenie príjmov budúcich období - § 50 ods. 14 opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31.

Obstaranie zvierat - § 36 ods. 3 písm. d) opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31.

Hotovostné tržby za predaj tovaru v bufete v rámci podnikateľskej činnosti - § 40 ods. 1 opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31.

Odberateľské faktúry v podnikateľskej činnosti - § 43 opatrenia MF SR č.  MF/16786/2007-31.

Poskytnuté preddavky dodávateľom – § 43 ods. 4 opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31.

Nákup darčekových kupónov a ich výdaj zamestnancom (použitie SF) – § 40 ods. 2, § 55 ods. 3 opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31.

Faktúra za kozmetické služby (čerpanie SF) - § 55 ods. 3 opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31.

Spotreba stravných lístkov (výdaj stravných lístkov zamestnancom) - § 40 ods. 2, § 45 ods. 3,  § 55 ods. 3, § 59 písm. d) opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31.

Bankové poplatky odpísané z bankového účtu Dary a granty - § 63 ods. 4 opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31.

Obstarania železobetónového základu pod viacúčelovú pec - § 28 ods. 1 opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31.

Náklady súvisiace s obstaraním dlhodobého hmotného majetku (štúdie stavby nového školského stravovacieho zariadenia) - § 28 ods. 1 opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31.

 

Odporúčanie

Dodávka materiálu (spôsob B účtovania zásob) – dodávku materiálu účtovať na stranu MD účtu 501 – Spotreba materiálu.

Výdaj z pokladne – výdaj z pokladne účtovať na stranu D účtu 211 – Pokladnica a uviesť rozpočtovú klasifikáciu.

Kultúrne poukazy – príjem kultúrnych poukazov ako platidla za poskytnuté služby účtovať na stranu MD účtu 213 – Ceniny a na stranu D účtu 693 – Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy. Po prijatí bežného transferu na kultúrne poukazy prostredníctvom zriaďovateľa (222/357), vykonať aj zúčtovanie s ceninami na strane MD účtu 357 – Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku a na strane Dal účtu 213 – Ceniny.

Odvádzanie odpadových vôd – stočné – odvádzanie odpadových vôd (stočné) účtovať na stranu MD účtu 518 – Ostatné služby.

Spotreba hygienických potrieb – spotrebu hygienických potrieb účtovať na stranu MD účtu 501 – Spotreba materiálu.

Členské príspevky právnickým osobám platené združeniu účtovať na stranu MD účtu 548 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť súvzťažne na stranu D účtu 379 – Iné záväzky.

Notárske poplatky účtovať na stranu MD účtu 538 – Ostatné dane a poplatky súvzťažne s účtom 345 – Ostatné dane a poplatky.

Predpis za ubytovanie žiakov a poskytnutie stravy žiakom účtovať na stranu MD účtu 315 – Ostatné pohľadávky súvzťažne na stranu Dal účtu 602- Tržby z predaja služieb.

Odberateľské faktúry za poskytnuté obedy inej škole účtovať na stranu MD účtu 311 – Odberatelia súvzťažne na stranu Dal účtu 602- Tržby z predaja služieb.

Čistenie kanalizačného potrubia účtovať na stranu MD účtu 518 – Ostatné služby.

Nárok na náhradu škody voči poisťovni a voči zodpovednej osobe účtovať na stranu MD účtu 378 – Iné pohľadávky a na stranu D účtu 648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (okrem živelnej pohromy).

Komunálny odpad - poplatok za komunálny odpad podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady účtovať na stranu MD účtu 538 – Ostatné dane a poplatky súvzťažne s účtom 345 – Ostatné dane a poplatky.

Tvorba sociálneho fondu a prevod finančných prostriedkov medzi účtami Štátnej pokladnice - prídel do sociálneho fondu účtovať v prospech účtu 472 – Záväzky zo sociálneho fondu a na ťarchu účtu 527 - Zákonné sociálne náklady. Prevody medzi účtami na účtoch vedených v Štátnej pokladnici účtovať prostredníctvom účtu 261- Peniaze na ceste na základe oznámenia Štátnej pokladnice o pohyboch na jednotlivých účtoch (výpisu z účtu).

Príjem finančných prostriedkov určených na výplatu štipendií účtovať na stranu D účtu 379 – Iné záväzky.

Daň z nehnuteľnosti účtovať na stranu MD účtu 532 – Daň z nehnuteľnosti so súvzťažným zápisom v prospech účtu 345 – Ostatné dane a poplatky.

Časové rozlíšenie príjmov budúcich období - Pre rozpočtové organizácie: účtovať nájomné za mesiace január až november na stranu MD účtu 318 - Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom a na stranu D účtu 648 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti. Časovo rozlíšiť len nájomné prijaté pozadu patriace do výnosov bežného obdobia, ktoré bude prijaté v nasledujúcom účtovnom období na základe zmluvy. Napr. príjem za prenájom za mesiac december bežného roka, ktorý je splatný v januári nasledujúceho roka účtovať v bežnom roku na stranu MD účtu 385 – Príjmy budúcich období a na stranu D účtu 648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti.

Obstaranie zvierat - mladé chovné zvieratá – chovné jalovice (cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním, t.j. prepravu) účtovať na základe faktúr na stranu MD účtu 124 – Zvieratá a na stranu D účtu 321 – Dodávatelia.

Hotovostné tržby za predaj tovaru v bufete v rámci podnikateľskej činnosti účtovať na stranu MD účtu 211 – Pokladnica a na stranu D účtu 604 – Tržby za tovar.

Odberateľské faktúry v podnikateľskej činnosti - odberateľské faktúry v podnikateľskej činnosti účtovať na stranu MD účtu 311 – Odberatelia.

Poskytnuté preddavky dodávateľom – Poskytnutý preddavok dodávateľovi (pred splnením zmluvy zo strany dodávateľa) účtovať na stranu MD účtu 314 – Poskytnuté prevádzkové preddavky.

Nákup darčekových kupónov a ich výdaj zamestnancom (použitie SF) - faktúru za dodanie darčekových kupónov účtovať na stranu MD účtu 213 – Ceniny a na stranu D 321 – Dodávatelia. Výdaj darčekových poukážok zamestnancom účtovať na stranu MD účtu 472 – Záväzky zo sociálneho fondu a na stranu D účtu 213 – Ceniny.

Faktúra za kozmetické služby (čerpanie SF) - faktúru za kozmetické služby účtovať na stranu MD účtu 472 – Záväzky zo sociálneho fondu a na stranu D účtu 321 – Dodávatelia.

Spotreba stravných lístkov (výdaj stravných lístkov zamestnancom) účtovať:

  • príspevok na stravovanie podľa § 152 Zákonníka práce: strana MD účtu 527 – Zákonné sociálne náklady a strana D účtu 213 – Ceniny,
  • cena stravných lístkov hradená zamestnancami: strana MD účtu 335 – Pohľadávky voči zamestnancom a strana D účtu 213 – Ceniny,
  • príspevok na stravovanie zo sociálneho fondu: strana MD účtu 472 – Záväzky zo sociálneho fondu a strana D účtu 213 - Ceniny.

Bankové poplatky odpísané z bankového účtu Dary a granty - bankové poplatky účtovať na stranu MD účtu 568 – Ostatné finančné náklady.

Obstarania železobetónového základu pod viacúčelovú pec - obstarania železobetónového základu pod viacúčelovú pec v sume 1 994,68 eur účtovať na stranu MD účtu 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku.

Náklady súvisiace s obstaraním dlhodobého hmotného majetku (štúdie stavby nového školského stravovacieho zariadenia) v sume 6 600 eur účtovať na stranu MD účtu 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku.

 

Právny stav ku dňu (mesiac/rok)

11/2018

Autor/zdroj: ÚHK KSK
Zverejnil: Mgr. Tatiana Sklenková
Vytvorené: 02.09.2015 11:40
Upravené: 04.12.2018 08:26

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine