Inventúrny súpis neobsahuje všetky náležitosti

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Kontrolovaný subjekt vypracoval inventúrny súpis, ktorý neobsahoval deň začatia inventúry, deň skončenia inventúry, meno a priezvisko hmotne zodpovednej osoby, meno a priezvisko osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu majetku.

Legislatíva / zhodnotenie

§ 30 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

Odporúčanie

Inventúrny súpis musí obsahovať tieto údaje:

a) obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky; právnické osoby uvedú sídlo, fyzické osoby bydlisko a miesto podnikania, ak sa líši od miesta bydliska,

b) deň začatia inventúry, deň, ku ktorému bola inventúra vykonaná, a deň skončenia inventúry,

c) stav majetku s uvedením jednotiek množstva a ceny podľa § 25,

d) miesto uloženia majetku,

e) meno, priezvisko a podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby alebo zodpovednej osoby za príslušný druh majetku,

f) zoznam záväzkov a ich ocenenie podľa § 25,

g) zoznam skutočného stavu rozdielu majetku a záväzkov,

h) odporúčania na posúdenie reálnosti ocenenia majetku a záväzkov k dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, zistené pri vykonávaní inventúry na účely úpravy ocenenia majetku a záväzkov podľa § 26 a 27, ak sú takéto skutočnosti známe osobám, ktoré vykonali inventúru,

i) meno, priezvisko a podpisový záznam osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov,

j) poznámky.

Právny stav ku (mesiac/rok)

11/2016

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Andrea Makutová
Vytvorené: 23.11.2016 11:28
Upravené: 23.11.2016 11:46

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine