Formálne vykonanie inventarizácie pohľadávok a záväzkov

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Ku dňu zostavenia účtovnej závierky nebol inventarizáciou zistený nesprávny stav pohľadávok a záväzkov. Na škole sú evidované aj také pohľadávky a záväzky, ktoré boli naúčtované v predošlých rokoch nesprávne a duplicitne.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 8 ods. 1, 2, 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

Odporúčanie

Inventarizáciou overovať, či stav majetku a záväzkov v účtovnej jednotke zodpovedá skutočnosti. Skutočné stavy zistené inventúrou porovnať s účtovníctvom. Toto porovnanie (overovanie) sa nazýva inventarizácia. Zistené inventarizačné rozdiely účtovať v tom účtovnom období, v ktorom vznikli.

Právny stav ku (mesiac/rok)

4/2015

 

Autor/zdroj: ÚHK KSK
Zverejnil:
Vytvorené: 02.09.2015 11:32
Upravené: 29.10.2015 09:13

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine