Prenájom majetku KSK

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Prenajatie majetku KSK nie za nájomné v tom čase a na tom mieste obvyklé u veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci, bez vykonania primeraného prieskumu na účely stanovenia výšky nájomného a bez uchovania dokladov preukazujúcich výšku určeného nájmu.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 7 ods. 7 zásad hospodárenia s majetkom KSK účinných od 01.01.2015.

Odporúčanie

Prenajať majetok možno najmenej za také nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci. Za účelom stanovenia výšky nájomného je správca povinný vykonať primeraný prieskum a uchovať doklady preukazujúce, že určená výška nájomného zodpovedá vyššie uvedeným kritériám. Za primeraný prieskum bude akceptované každé konanie správcu smerujúce k zisteniu tzv. obvyklej ceny nájmu, napr. zabezpečenie všeobecne záväzného nariadenia obce (mesta) vo veci stanovenia ceny nájmu prenajímaného majetku platného na území obce. Na území obce, ktorá nemá prijaté predmetné VZN, správca majetku KSK pre zistenie obvyklej ceny nájmu môže zabezpečiť informácie o cenách nájmov porovnateľných nehnuteľností z otvorených zdrojov (napr. web, regionálna tlač, ponuky vlastníkov nehnuteľností zverejnené na týchto nehnuteľnostiach a pod.), resp. rokovaním správcu majetku KSK s možnými záujemcami o prenájom. Z týchto krokov správca majetku KSK uchová získané relevantné doklady. Z rokovania vyhotoví písomný záznam, získa písomné vyjadrenie (cenovú ponuku) záujemcov o prenájom, resp. písomné odborné vyjadrenie osoby pôsobiacej v oblasti realít, ktorá má na túto činnosť oprávnenie.

Právny stav ku (mesiac/rok)

01/2015

 

 

Autor/zdroj: ÚHK KSK
Zverejnil:
Vytvorené: 03.09.2015 09:32
Upravené: 29.10.2015 09:14

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine