Nakladanie s pohľadávkami

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Nechránenie majetku KSK (pohľadávky) nedostatočným informovaním vlastníka (KSK) o narastaní dlhu za nájom a nežiadaním vlastníka o schválenie ukončenia nájomnej zmluvy (uzatvorenej so súhlasom zastupiteľstva KSK) a nevymáhanie dlhu súdnou cestou.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 7 ods. 2 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov.

 § 12 ods. 1  zásad hospodárenia s majetkom KSK z 15.12.2014  účinných od 01.01.2015.

Odporúčanie

Vyšší územný celok a správca sú povinní majetok vyššieho územného celku zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať, najmä sú povinní tento majetok

  1. udržiavať a užívať,
  2. chrániť pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím, používať všetky právne prostriedky na jeho ochranu vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,
  3. viesť v účtovníctve podľa osobitného predpisu.

Pri nakladaní s pohľadávkami je nutné dbať na to, aby všetky povinnosti dlžníka boli riadne a včas splnené.

Právny stav ku (mesiac/rok)

12/2018

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 05.02.2019 13:16
Upravené: 22.09.2020 15:16

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine