Likvidácia neupotrebiteľného hnuteľného majetku správcom

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Likvidácia neupotrebiteľného hnuteľného majetku správcom, ktorého zostatková hodnota prevyšuje 3 500 eur bez súhlasu KSK (predsedu KSK), prípadne do 3 500 €, bez odborného posudku o neopraviteľnosti, zastaranosti alebo nepoužiteľnosti, bez rozhodnutia o neupotrebiteľnosti majetku, bez priloženej zápisnice likvidačnej komisie s uvedením spôsobu likvidácie a dokladu o fyzickej likvidácii tohto majetku.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 2 ods. 7 zásad hospodárenia s majetkom KSK účinných od 01.01.2015.
§ 11 ods. 1, 2 a 3 zásad hospodárenia s majetkom KSK účinných od 01.01.2015.

Odporúčanie

Správca môže vykonať likvidáciu neupotrebiteľnej hnuteľnej veci bez súhlasu KSK v prípade, ak bolo vydané rozhodnutie o jej neupotrebiteľnosti a jej zostatková cena neprevyšuje 3 500 eur. V prípadoch likvidácie strojov, prístrojov, zariadení a dopravných prostriedkov sa neupotrebiteľnosť posudzuje najmä na základe odborného technického posudku o ich neopraviteľnosti, zastaranosti alebo nepoužiteľnosti podľa obstarávacej ceny majetku. Likviduje sa len neupotrebiteľný majetok. Súhlas s likvidáciou udeľuje predseda. V prípade likvidácie neupotrebiteľných hnuteľných vecí sa k dokumentácii o likvidácii majetku prikladá zápisnica likvidačnej komisie, v ktorej musí byť uvedený spôsob likvidácie, prípadne sa k zápisnici priloží aj doklad o fyzickej likvidácii.

Právny stav ku (mesiac/rok)

01/2015

 

Autor/zdroj: ÚHK KSK
Zverejnil:
Vytvorené: 03.09.2015 09:31
Upravené: 29.10.2015 09:14

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine