Vyplatenie odstupného nad rámec oprávnenia

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Vyplatenie odstupného nad rámec určený pracovnoprávnymi predpismi, čím boli použité verejné prostriedky nad rámec oprávnenia, čo sa v zmysle § 31 ods. 1 písm. b) zákona            č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení považuje za porušenie finančnej disciplíny (sankcia = odvod vo výške porušenia finančnej disciplíny).         

Legislatíva / zhodnotenie

§ 76 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení.
§ 13b písm. b) zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme.
§ 31 ods. 1 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Odporúčanie

Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) Zákonníka práce alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí odstupné maximálne vo výške určenej pracovnoprávnymi predpismi.

Právny stav ku (mesiac/rok)

06/2017

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Andrea Makutová
Vytvorené: 11.07.2017 11:00
Upravené: 11.07.2017 11:05

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine