Nesústredenie príjmu z dobropisu prijatého za plnenia predchádzajúceho rozpočtového roka na príjmovom účte, ale na výdavkovom účte, a tým neoprávnené vzájomné započítanie príjmov a výdavkov

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Kontrolovaný subjekt (rozpočtová organizácia) príjem z dobropisu za plnenia predchádzajúceho roku nesústredil na príjmovom účte, ale na výdavkovom účte a prostriedky použil v bežnom rozpočtovom roku.

Legislatíva / zhodnotenie

§ 22 ods. 3 a 4, § 31 ods. 1 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

Odporúčanie

Rozpočtová organizácia sústreďuje všetky príjmy svojho rozpočtu s výnimkou príjmov uvedených v odseku 3 § 22 zákona o rozpočtových pravidlách na svojom príjmovom rozpočtovom účte a realizuje všetky svoje výdavky zo svojho výdavkového rozpočtového účtu. Vzájomné započítanie príjmov a výdavkov je v rozpočtovej organizácii prípustné, ak ide o dodatočnú úhradu predtým vynaložených výdavkov v tom istom rozpočtovom roku, ktorou iný subjekt refunduje rozpočtovej organizácii výdavky, ktoré za neho zaplatila.

Právny stav ku (mesiac/rok)

11/2018

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Tatiana Sklenková
Vytvorené: 30.12.2016 10:09
Upravené: 04.12.2018 08:00

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine