Nehospodárne vynakladanie verejných prostriedkov pri stavebných prácach

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Neprimerane vysoké fakturované ceny jednotlivých položiek dodaných stavebných prác a materiálov v porovnaní s cenami bežne dostupnými – obvyklými na trhu  (cenami z databázy Cenekon - program Cenkros 4) s následkom nehospodárnosti, čo sa v zmysle § 31 ods. 1 písm. j) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení považuje za porušenie finančnej disciplíny.

Legislatíva / zhodnotenie

§ 19 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
§ 31 ods. 1 písm. j) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Odporúčanie

Subjekt verejnej správy je povinný pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia.
Porušením finančnej disciplíny je nehospodárne, neefektívne a neúčinné vynakladanie verejných prostriedkov.

Právny stav ku (mesiac/rok)

06/2017

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Andrea Makutová
Vytvorené: 11.07.2017 11:00
Upravené: 11.07.2017 11:04

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine