Úhrady bežných výdavkov v hotovosti

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Rozpočtová organizácia KSK (klient Štátnej pokladnice) pri úhradách v hotovosti prekročila objem finančných prostriedkov, ktoré môžu byť použité na úhradu bežných výdavkov v hotovosti. Skutočne vykázané bežné výdavky za rok 2016 predstavovali sumu 120 737,89 eur. Celková výška finančných prostriedkov v hotovosti použitých na úhradu bežných výdavkov za rok 2016 predstavovala sumu 11 885,69 eur. V hotovosti bola realizovaná neoprávnene suma 8 133,51 eur (11 885,69 eur – 1 207,38 eur povolené 1 % v zmysle zákona na ost. bežné výdavky – 2 544,80 eur cestovné náhrady a honoráre), čo sa v zmysle § 31 ods. 1 písm. k) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení považuje za porušenie finančnej disciplíny.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 12 ods. 1 písm. c), ods. 2 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici v platnom znení 
§ 31 ods. 1 písm. k) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

Odporúčanie

Finančné prostriedky v hotovosti možno použiť na úhradu a) miezd, platov, honorárov a ostatných finančných nárokov, b) cestovných náhrad, c) preddavkov vnútorným organizačným jednotkám, d) nákupu pohonných hmôt, e) dávok dôchodkového zabezpečenia, nemocenského poistenia, náhrad za zdravotnú starostlivosť, dávok poistenia zodpovednosti za škodu, štátnych sociálnych dávok a dávok sociálnej pomoci, f) náhrad svedkom, prísediacim sudcom, znalcom, prekladateľom, tlmočníkom a iným osobám, ktoré majú nárok na náhradu nákladov v konaní, za účasť na konaní, g) nákupu potravín pre stravovacie zariadenie so sídlom v zahraničí, h) vreckového deťom, ktoré sú umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu, i) ostatných bežných výdavkov, ktorých objem nesmie prekročiť 1 % z ročného rozpočtu bežných výdavkov klienta s prihliadnutím na jeho zmeny v priebehu rozpočtového roka.

Právny stav ku (mesiac/rok)

12/2016

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Andrea Makutová
Vytvorené: 11.07.2017 12:23
Upravené: 11.07.2017 12:25

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine