Tarifný plat pedagogického zamestnanca nad rámec oprávnenia

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Priznanie a vyplatenie tarifného platu pedagogického zamestnanca nad rámec určený pracovnoprávnymi predpismi v dôsledku nesprávne započítanej praxe, čím boli použité verejné prostriedky nad rámec oprávnenia, čo sa v zmysle § 31 ods. 1 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení považuje za porušenie finančnej disciplíny (sankcia = odvod vo výške porušenia finančnej disciplíny).         

Legislatíva/zhodnotenie

§ 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri  výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

§ 7 ods. 11 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (do 31.12.2018).

§ 7 ods. 12 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (od 01.01.2019).

§ 31 ods. 1 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení.

Odporúčanie

Zamestnancovi za podmienok a v rozsahu ustanovených týmto zákonom patrí plat, ktorým je  aj   tarifný plat.

Platová tarifa sa pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi  s účinnosťou od 1. januára kalendárneho roka zvyšuje o 1 % za každý celý rok započítanej praxe dosiahnutej k 31. decembru bežného kalendárneho roka až do 16 rokov započítanej praxe. Za každý celý rok započítanej praxe od 17 rokov až do 32 rokov sa platová tarifa zvyšuje o 0,5 %  (do 31.12.2018).

Platová tarifa sa pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi  s účinnosťou od 1. januára kalendárneho roka zvyšuje o 1 % za každý celý rok započítanej praxe dosiahnutej k 31. decembru bežného kalendárneho roka až do 16 rokov započítanej praxe. Za každý celý rok započítanej praxe od 17 rokov až do 40 rokov sa platová tarifa zvyšuje o 0,5 %  (od 01.01.2019).

Porušením finančnej disciplíny je poskytnutie alebo použitie verejných prostriedkov nad rámec oprávnenia, ktorým dôjde k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov.

Právny stav ku (mesiac/rok)

12/2018

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Tatiana Sklenková
Vytvorené: 05.02.2019 13:16
Upravené: 05.02.2019 14:10

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine