Použitie verejných prostriedkov nie na krytie nevyhnutných potrieb

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Úhrady jednorázovo a vopred bežných výdavkov spojených s nájmom nebytových priestorov a za služby spojené s ich užívaním, a to až v rozsahu 24 mesiacov vopred, ktoré nesúvisia s bežným rozpočtovým rokom, čo sa v zmysle § 31 ods. 1 písm. k) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení považuje za porušenie finančnej disciplíny.

 

Legislatíva / zhodnotenie

§ 19 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

§ 4 ods. 1 a 2 zákona č. 597/2003 Z. z.  o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.

§ 31 ods. 1 písm. k) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení.

 

Odporúčanie

Hradiť bežné výdavky za nájom nebytových priestorov a služby spojené s ich užívaním len na krytie nevyhnutných potrieb súvisiacich s bežným rozpočtovým rokom.

Právny stav ku (mesiac/rok)

10/2019

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Tatiana Sklenková
Vytvorené: 06.12.2019 09:33
Upravené: 06.12.2019 09:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine