Použitie prevádzkového normatívu, určeného na výchovno-vzdelávací proces a prevádzku školy, na výdavky nesúvisiace s bežnou prevádzkou školy

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Škola neoprávnene čerpala finančné prostriedky na úhradu faktúry za štúdiu stavby budúceho stravovacieho zariadenia z normatívnych finančných prostriedkov (zdroj 111-002).

Legislatíva/zhodnotenie

§ 4 ods. 6) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v platnom znení.
§ 31 ods. 1 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Odporúčanie

Finančné prostriedky na úhradu faktúry za štúdiu stavby budúceho stravovacieho zariadenia čerpať z finančných prostriedkov na originálne kompetencie (zdroj 41), prípadne z vlastných zdrojov. 

Prevádzkový normatív vyjadruje normované ročné náklady na výchovno-vzdelávací proces a prevádzku školy bez osobných nákladov pripadajúce na jedného žiaka.

Právny stav ku (mesiac/rok)

11/2018

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Tatiana Sklenková
Vytvorené: 04.12.2018 07:22
Upravené: 05.12.2018 09:04

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine