Použitie prevádzkového normatívu, určeného na výchovno-vzdelávací proces a prevádzku školy, na preplatenie kurzu o získanie inštruktorského oprávnenia pre zamestnanca podieľajúceho sa na podnikateľskej činnosti školy

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Škola preplatila zamestnancovi kurz o získanie inštruktorského oprávnenia vykonávať kurzy v autoškole (podnikateľská činnosť školy). Úhrada bola vykonaná z prevádzkového normatívu, určeného na výchovno-vzdelávací proces a prevádzku školy (zdroj 111-002), čo sa v zmysle § 31 ods. 1 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení považuje za porušenie finančnej disciplíny.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 4 ods. 6) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v platnom znení.
§ 31 ods. 1 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Odporúčanie

Finančné prostriedky na preplatenie kurzu o získanie inštruktorského oprávnenia, pre zamestnanca podieľajúceho sa na podnikateľskej činnosti školy, čerpať z prostriedkov podnikateľskej činnosti, nie z normatívnych finančných prostriedkov hlavnej činnosti - zdroj  111-002. Prevádzkový normatív vyjadruje normované ročné náklady na výchovno-vzdelávací proces a prevádzku školy bez osobných nákladov pripadajúce na jedného žiaka.

Právny stav ku (mesiac/rok)

12/2017

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Tatiana Sklenková
Vytvorené: 29.12.2017 09:22
Upravené: 03.12.2018 13:40

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine