Nesprávne zaokrúhlenie tarifného platu a príplatkov pri skrátenom úväzku

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Priznanie a vyplatenie funkčného platu vo vyššej sume než patril v dôsledku nesprávne zaokrúhleného tarifného platu a príplatkov určených mesačnou sumou pri dohodnutom kratšom pracovnom čase, čo sa v zmysle § 31 ods. 1 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení považuje  za porušenie finančnej disciplíny (sankcia = odvod vo výške porušenia finančnej disciplíny).         

Legislatíva / zhodnotenie

§ 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri  výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

§ 27 ods. 3 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

§ 31 ods. 1 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení.

Odporúčanie

Zamestnancovi za podmienok a v rozsahu ustanovených týmto zákonom patrí plat, ktorým je  aj   tarifný plat.

Pomerné časti jednotlivých zložiek platu podľa odseku 1 druhej vety a odseku 2 sa zaokrúhľujú na najbližší eurocent nahor. 

Porušením finančnej disciplíny je poskytnutie alebo použitie verejných prostriedkov nad rámec oprávnenia, ktorým dôjde k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov.

Právny stav ku (mesiac/rok)

12/2018

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Tatiana Sklenková
Vytvorené: 05.02.2019 13:16
Upravené: 05.02.2019 14:16

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine