Plat zamestnanca v plnej / pomernej výške

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Nepriznanie a nevyplatenie tarifného platu, osobného platu, zvýšenia tarifného platu a príplatkov určených mesačnou sumou zamestnancovi v plnej / pomernej výške zodpovedajúcej rozsahu ustanoveného alebo dohodnutého pracovného času.
Vyplatenie nárokov vo väčšom rozsahu ako zamestnancom patrí je porušením finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.

Legislatíva / zhodnotenie

§ 27 ods. 1 a 2 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení.

Odporúčanie

Tarifný plat, osobný plat, zvýšenie tarifného platu a príplatky určené mesačnou sumou sa zamestnancovi poskytujú za prácu vykonávanú v rozsahu ustanoveného pracovného času. Ak sa zamestnávateľ dohodne so zamestnancom na kratšom pracovnom čase, peňažné plnenia mu patria v pomernej výške zodpovedajúcej dĺžke dohodnutého pracovného času okrem príplatku podľa § 13b ods.1.
Tarifný plat, osobný plat, zvýšenie tarifného platu a príplatky patria zamestnancovi v pomernej výške zodpovedajúcej odpracovanému času.

Právny stav ku (mesiac/rok)

11/2016

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 29.11.2016 11:54
Upravené: 22.09.2020 15:15

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine