Nesprávne vyplácanie stravného za uskutočnené pracovné cesty

Podrobnejší opis kontrolného zistenia 

Namiesto stravného za uskutočnené tuzemské pracovné cesty bol poskytnutý stravný lístok.

Legislatíva / zhodnotenie

§ 5 ods. 1, 2, 5 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v platnom znení

Odporúčanie

Stravné za uskutočnenú pracovnú cestu vyplácať v súlade so zákonom o cestovných náhradách. Stravné patrí medzi nárokované cestovné náhrady, zamestnávateľ je povinný zamestnancovi vyslanému na pracovnú cestu túto náhradu vyplatiť. Len v prípade, že je zamestnancovi na pracovnej ceste preukázateľne zabezpečené bezplatné stravovanie v celom rozsahu, zamestnávateľ stravné neposkytuje. So zamestnancom, ktorému častá zmena pracoviska vyplýva z osobitnej povahy povolania, možno v pracovnej zmluve alebo v dohode o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru dohodnúť odchylne od zákona o cestovných náhradách podmienky na poskytovanie stravného, ako aj nižšie sumy stravného, najviac však o 5 % z ustanovenej sumy stravného, suma stravného sa zaokrúhli na najbližší eurocent nahor. Zákon o cestovných náhradách neumožňuje pri pracovnej ceste nahradiť poskytovanie stravného príspevkom na stravovanie podľa § 152 Zákonníka práce.

Právny stav ku (mesiac/rok)

12/2015

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 26.07.2016 12:15
Upravené: 22.09.2020 15:17

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine