Dohoda o používaní vlastného motorového vozidla riaditeľom školy nebola podpísaná predsedom KSK

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Právne úkony za zamestnávateľa voči zamestnancovi, ktorý je štatutárnym orgánom, neurobil orgán, ktorý ho vymenoval. Dohoda o používaní vlastného motorového vozidla, kde jednou zo zmluvných strán bol riaditeľ a druhou právnická osoba, v ktorej je riaditeľom, nebola uzatvorená výlučne predsedom KSK.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 7 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách, § 4 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, článok II. ods. 2 metodického usmernenia č. 2/2007 pre uzatváranie zmlúv, ktorými sa zakladajú pracovnoprávne a iné vzťahy so štatutárnymi orgánmi v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja.

Odporúčanie

Dohodu o používaní vlastného motorového vozidla na pracovnú cestu, kde jednou zo zmluvných strán je riaditeľ - štatutárny orgán organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK a druhou právnická osoba, v ktorej je riaditeľom, za zamestnávateľa podpisuje predseda KSK, pretože právne úkony za zamestnávateľa voči zamestnancovi, ktorý je štatutárnym orgánom, robí orgán, ktorý ho vymenoval.

Právny stav ku (mesiac/rok)

4/2015

 

Autor/zdroj: ÚHK KSK
Zverejnil:
Vytvorené: 02.09.2015 11:55
Upravené: 29.10.2015 09:15

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine