Smernica o verejnom obstarávaní

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Nesúlad internej smernice o verejnom obstarávaní so zákonom o verejnom obstarávaní pri zákazkách nespĺňajúcich finančné limity podľa § 4 ods. 2 a 3 zákona o VO.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 1 ods. 2 až 4, § 9 ods. 1, ods. 3 a ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Odporúčanie

Nezadávať v internej smernici pre verejné obstarávanie tzv. „priame zadanie“ zákaziek na obstaranie tovarov, stavebných prác a služieb „bez prieskumu trhu“, ak je predpokladaná hodnota zákazky nižšia ako finančné limity uvedené v § 4 ods. 2 a 3 zákona o VO. Pri týchto zákazkách je vhodné uviesť napríklad takýto postup - poverená osoba bude postupovať tak, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene, aby cena tovaru, služby alebo stavebných prác bola obvyklá na relevantnom trhu v čase a mieste nákupu, aby bola zachovaná čo najvyššia možná miera hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami. Poverená osoba za účelom dodržania vyššie uvedených zásad bude postupovať na základe poznatkov a informácií o cenách na trhu, pričom kritériom pre zadávanie jednotlivých zákaziek bude ekonomicky najvýhodnejšia ponuka. Informácie o cenách na trhu tovarov a služieb bežného spotrebného charakteru budú získavané poverenou osobou priebežne alebo pre konkrétnu zákazku, a to bez povinnosti ich prevedenia do písomnej formy. Ekonomicky najvýhodnejšou ponukou sa rozumie minimalizovanie nákladov na obstaranie zákazky v danom čase pri zachovaní jej primeranej úrovne kvality.

Právny stav ku (mesiac/rok)

06/2015

 

Autor/zdroj: ÚHK KSK
Zverejnil:
Vytvorené: 03.09.2015 09:11
Upravené: 29.10.2015 09:12

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah 30 rokov po ...