Organizačný poriadok a organizačná štruktúra

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Nesúlad medzi ustanoveniami organizačného poriadku a grafickým znázornením väzieb v organizačnej štruktúre.

Legislatíva/zhodnotenie

Organizačná štruktúra (schéma) vo všeobecnosti má byť grafickým znázornením článkov riadenia a vzťahov medzi nimi a má vychádzať z organizačného poriadku, t.j. stav, ktorý je popísaný v organizačnom poriadku, musí byť presne znázornený väzbami v organizačnej štruktúre s jednoznačným určením pôsobnosti (podriadenosti) jednotlivých pracovných pozícií v rámci existujúcich organizačných zložiek (útvarov) subjektu.

Odporúčanie

Zosúladiť ustanovenia organizačného poriadku s platnou organizačnou štruktúrou subjektu.

Právny stav ku (mesiac/rok)

06/2015

 

Autor/zdroj: ÚHK KSK
Zverejnil:
Vytvorené: 03.09.2015 09:10
Upravené: 29.10.2015 09:12

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine