Neoverenie každej finančnej operácie základnou finančnou kontrolou

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Kontrolovaný subjekt nevykonal základnú finančnú kontrolu napr. pri cestovných príkazoch, pri bankových výpisoch, pri zmluvách, pri dohode o zmene pracovnej zmluvy z doby určitej na dobu neurčitú, pri dohode o skončení pracovného pomeru, pri objednávkach, pri faktúrach, pri príjmových finančných operáciách v pokladni, pri vyradení a likvidácii majetku.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 7 ods. 1 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Odporúčanie

Základnou finančnou kontrolou overovať vždy súlad každej finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 zákona o finančnej kontrole.

Právny stav ku (mesiac/rok)

11/2016

 

Autor/zdroj: ÚHK KSK
Zverejnil: Mgr. Andrea Makutová
Vytvorené: 02.09.2015 11:25
Upravené: 23.11.2016 10:48

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine