Legislatíva EU 2014+

Legislatívne návrhy v oblasti politiky súdržnosti EÚ :2014-2020

Európska komisia prijala dňa 6. októbra 2011 návrhy právnych predpisov v oblasti politiky súdržnosti na obdobie rokov 2014 – 2020. K týmto návrhom sa v priebehu rokov 2012 a 2013 vyjadria Rada a Európsky parlament.

Komisia navrhla niekoľko dôležitých zmien, pokiaľ ide o charakter politiky súdržnosti a jej uplatňovanie, konkrétne:

  • sústredenie sa na priority stratégie Európa 2020 v oblasti inteligentného, udržateľného a začleňujúceho rastu,
  • odmeňovanie za výkonnosť,
  • podporu integrovaného programovania,
  • dôraz na výsledky – monitorovanie pokroku v dosahovaní odsúhlasených cieľov,
  • posilnenie územnej súdržnosti a
  • zjednodušenie jej uplatňovania.

To nadväzuje na prijatie návrhu budúceho viacročného finančného rámca Komisiou v júni 2011 na rovnaké obdobie: rozpočtu na uskutočňovanie stratégie Európa 2020. Komisia sa vo svojom návrhu rozhodla, že politika súdržnosti by mala naďalej zostať zásadným prvkom budúceho finančného balíka, a zdôraznila jeho kľúčovú úlohu pri uskutočňovaní stratégie Európa 2020.

Celkový navrhovaný rozpočet na obdobie rokov 2014-2020 bude 376 miliárd EUR vrátane financovania nového nástroja „Spájame Európu“, ktorý má posilniť cezhraničné projekty v oblasti energetiky, dopravy a informačných technológií.

 Návrh rozpočtu 2014-2020  mld. €

Menej rozvinuté regióny (do 75% HDP)

Prechodné regióny (od 75% do 90% HDP)

Viac rozvinuté regióny (nad 90% HDP)

Územná spolupráca

Kohézny fond EÚ

Extra rozpočet pre vonkajšie a riedko osídlené regióny

162,6

39,0

53,1

11,7

68,7

0,9

Celkovo (vrátane alokácie 2,5 mld.€ na nástroj Potraviny pre znevýhodnené osoby)  336
 Nástroj prepájania Európy pre dopravu, energiu a IKT 40 mld.€ + 10 mld.€
z Kohézneho fondu EÚ na dopravu
Celkovo 376

Legislatívny systém politiky súdržnosti tvorí:

  • preklenovacie nariadenie, ktoré stanovuje spoločné pravidlá pre Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR), Európsky sociálny fond (ESF), Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV), Európsky námorný fond a fond pre rybné hospodárstvo (EFNRH) a ďalšie všeobecné pravidlá pre EFRR, ESF a Kohézny fond;
  • tri konkrétne nariadenia pre EFRR, ESF a Kohézny fond a
  • dve nariadenia v oblasti cieľa európskej územnej spolupráce a Európskeho zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS).

Dokumenty na stiahnutie nájdete na linku : www.partnerskadohoda.gov.sk

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 28.10.2015 14:38
Upravené: 15.11.2016 11:21

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról