Špecializované sociálne poradenstvo

Košický samosprávny kraj vytvoril sieť špecializovaných poradcov s dôrazom na efektívnejšie a dostupnejšie využívanie poradenských služieb rôznymi cieľovými skupinami v jednotlivých mikroregiónoch Košického samosprávneho kraja.

Optimálna sieť špecializovaných poradcov financovaných z rozpočtu KSK podľa jednotlivých mikroregiónov, cieľových skupín a potrieb kraja bola stanovená na 40 poradcov. Prvá výzva bola vyhlásená v júli 2009, v rámci ktorej bola vytvorená sieť 26 poradcov na rok 2010. V súčasnosti poskytuje špecializované sociálne poradenstvo 24 poradcov. Košický samosprávny kraj tvorí sieť špecializovaných sociálnych poradcov na základe vyhlasovaných výziev na predkladanie projektov na vykonávanie špecializovaného poradenstva. Sieť poradcov sa tvorí spravidla na dva roky.

V zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov špecializované sociálne poradenstvo je „zistenie príčin vzniku, charakteru a rozsahu problémov fyzickej osoby, rodiny alebo komunity a poskytnutie im konkrétnej odbornej pomoci.“ Košický samosprávny kraj buduje široké spektrum koordinovaných služieb tak, aby mal občan v čase riešenia svojho sociálneho a zdravotného problému uspokojené svoje potreby. Zároveň zabezpečuje dostupnosť siete poradenských služieb občanom kraja a zvyšuje kvalitu poskytovaného špecializovaného sociálneho poradenstva.

V súčasnosti poskytuje špecializované sociálne poradenstvo 10 poradcov pre cieľovú skupinu zdravotne znevýhodní občania a 14 poradcov pre cieľovú skupinu sociálne vylúčení občania.

 

Špecializované sociálne poradenstvo je poskytované bezplatne subjektmi

ARCIDIECÉZNA CHARITA KOŠICE
(3 špecializovaní sociálni poradcovia)
Občania bez domova, odchovanci detských domovov, nezamestnaní občania, občania v hmotnej núdzi, občania rómskej komunity, ŤZP, seniori v nepriaznivej sociálnej situácii.

Košice
, Bočná 2
Kontakt: 0910 842 577
E-mail:

Michalovce,
Okružná 3657
Kontakt: 0911 174 094
E-mail:

Rožňava,
Kósu - Schoppera 22
Kontakt: 0911 942 667
E-mail:
http://www.charita-ke.sk/index.php/sk/sluzby/socialne-sluzby/ambulantne/item/135-specializovane-socialne-poradenstvo


FACILITAS, n. o.
(2 špecializovaní sociálni poradcovia)
Deti a mládež, ktorých výchova je vážne ohrozená, deti s poruchami správania, s problematickým vývojom, zneužívané, týrané a zanedbávané deti. Rodiny, ktoré zlyhali vo svojej výchovnej funkcii, rodiny v rozvodovom konaní, osamelí rodičia, ŤZP, osoby po výkone trestu, nezamestnaní.

Košice,
Spišské námestie 4 (sídlisko nad Jazerom)
Kontakt: 055/ 674 12 40, 0907 933 214
E-mail:
www.facilitas.sk

 

FENESTRA
(3 špecializovaní sociálni poradcovia)
Ženy zažívajúce rodovo podmienené násilie zo strany manžela a deti zažívajúce rodovo podmienené násilie páchané otcom.

Košice,
P.O.BOX F-12, 042 92 Košice
Kontakt: 0911 440 808 (pre klientky)
0911 224 777 (pre verejnosť)
E-mail:
www.fenestra.sk

MIESTO POD SLNKOM, n.o.
(2 špecializovaní sociálni poradcovia)
Jednotlivci, dvojice a rodiny v sociálnych situáciách vedúcich k sociálnemu vylúčeniu, hmotnej a  sociálnej núdzi.

Košice, Hlavná 68
Kontakt: 055/ 625 01 51, 0903 851 823
E-mail:
www.miestopodslnkom.sk

OZ CASSOVIA ACADEMICA
(4 špecializovaní sociálni poradcovia)
Občania v sociálnej alebo v hmotnej núdzi, občania s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, s ťažkým zdravotným postihnutím a ich rodinní príslušníci, nezamestnaní.

Košice,
Alžbetina 28
Kontakt: 0918 459 885
E-mail:
Košice-okolie, Obecný úrad Košické Olšany č. 118
Košice-okolie, Obecný úrad Veľká Ida č. 42
Košice-okolie, Obecný úrad Rozhanovce, SNP 48
Kontakt: 0918 459 885
E-mail:

Michalovce,
A.V. Suvorova 274/28
Kontakt: 0902 510 166
E-mail:
www.cassoviaacademica.vlastnyweb.sk

OZ DETI SLNKA
(2 špecializovaní sociálni poradcovia)
Občania, ktorí nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojenie základných životných potrieb, občanom, na ktorých je páchané násilie, alebo sú ohrozené domácim násilím, občanom dlhodobo nezamestnaným, občania s nádorovým ochorením alebo iným závažným zdravotným postihnutím, občania po výkone trestu, odchovanci detských domovov a drogovo závislí.

Krompachy,
Poštová 1123
Kontakt: 0905 258 909
E-mail:

Gelnica,
Športová 14
Kontakt: 0917 311 496
E-mail:
www.ozdetislnka.sk


OZ HANA

(3 špecializovaní sociálni poradcovia)
Ženy žijúce v okrese Spišská Nová Ves zažívajúce rodovo podmienené násilie.

Spišská Nová Ves,
P.O.BOX 38, Spišská Nová Ves
Kontakt: 0903 404 483 (pre klientky)
0903 404 471 (pre verejnosť)
E-mail:
www.ozhana.sk

OZ POMOC RODINE
(3 špecializovaní sociálni poradcovia)
Ženy zažívajúce rodovo podmienené násilie so zameraním na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách.

Michalovce,
Námestie Osloboditeľov 77
Kontakt: 056/ 688 44 73, 0908 954 873
E-mail:
www.pomocrodine.sk

SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ
(1 špecializovaný poradca)
ŤZP a občania s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby a ich rodinní príslušníci.

Košice,
Komenského 19
Kontakt: 055/622 22 05, 055/622 48 68, 0903 782 836
E-mail:
http://kosice.redcross.sk/specializovane_socialne_poradenstvo

SPIŠSKÁ KATOLÍCKA CHARITA
(3 špecializovaní sociálni poradcovia)
Osamelí rodičia, matky v núdzi, mladí dospelí končiaci pobyt v detskom domove, občania po výkone trestu, jednotlivci a  skupiny z marginalizovaného sociálneho prostredia, jednotlivci a rodiny v krízovej situácii, ZŤP, občania vo vyššom veku, ľudia bez domova, osoby závislé na návykové látky, osoby s nelátkovou závislosťou.

Spišská Nová Ves,
Jesenského 5
Kontakt: 0902 095 817, 0914 320 521, 0903 982 646
E-mail:Smižany
, Námestie M. Pajdušáka 3
Kontakt. 0903 982 646
E-mail:

ÚNIA NEVIDIACICH A SLABOZRAKÝCH SLOVENSKA
(3 špecializovaní sociálni poradcovia)
Občania so zrakovým postihnutím, rodinní príslušníci občanov so zrakovým postihnutím.

Košice,
Park obrancov mieru 1
Kontakt: 055/ 632 47 15, 055/ 632 07 72
E-mail:

Michalovce,
Nám. Osloboditeľov 77
Kontakt: 0911 636 430
E-mail:

Sobrance,
Kpt. Nálepku 1
Kontakt: 0911 636 430
E-mail:

Kráľovsky Chlmec,
L. Koshutta 99
Kontakt: 0911 636 430
E-mail:

Veľké Kapušany, Mestský úrad Hlavná 58
Kontakt: 0911 636 430
E-mail:

Rožňava,
NsP sv. Barbory č. d. 50, 0.posch
Kontakt: 0911 636 423
E-mail:

Spišská Nová Ves,
Fabíniho 9
Kontakt: 0911 636 463
E-mail:
www.kosice.unss.sk


ÚSMEV AKO DAR, o.z.

(3 špecializovaní sociálni poradcovia)
Rodiny a osamelí rodičia v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorým hrozí sociálne vylúčenie. Mladí dospelí bez podpory po ukončení poskytovania starostlivosti v detskom domove.

Košice,
Kováčska 28
Kontakt: 055/230 44 01
E-mail: mihalova@usmev.sk;
ondovcikova@usmev.sk

Košice – okolie,
Podzámok 112 Jasov
Kontakt: 0902 072 645
E-mail: mihalova@usmev.sk
Obecný úrad Ždaňa, Jarmočná 118/4
Kontakt: 0902 072 634
E-mail: ondovcikova@usmev.sk

Spišská Nová Ves,
Zimná 61
Kontakt: 0911 747 030
E-mail: vozarova@usmev.sk
www.usmev.sk


ZVÄZ DIABETIKOV SLOVENSKA

(1 špecializovaný poradca)
Občania s ťažkým zdravotným postihnutím - diabetes mellitus.

Trebišov,
Obvodný úrad, M. R. Štefánika 1161/184, prízemie č. dv. 12
Kontakt: 0908 293 043, 0907 847 021
E-mail: ecmichalovce@gmail.com

Michalovce,
Partizánska 23
Kontakt: 0908 293 043, 0907 847 021
E-mail: ecmichalovce@gmail.com
www.zds.sk

 

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 20.01.2017 10:25
Upravené: 10.03.2017 08:43

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Dobrovoľníctvo