IROP - OP ĽZ

Špecifické potreby geografických oblastí najviac postihnutých chudobou alebo cieľových skupín najviac ohrozených diskrimináciou alebo sociálnym vylúčením s osobitným zreteľom na marginalizované komunity a osoby s postihnutím.

 Geografické oblasti najviac postihnuté chudobou/cieľové skupiny najviac ohrozené diskrimináciou

V zmysle Partnerskej dohody SR bude SR uplatňovať integrovaný prístup na riešenie špecifických potrieb geografických oblastí najviac zasiahnutých chudobou, alebo cieľových skupín najviac ohrozených diskrimináciou, alebo sociálnym vylúčením realizovaný pre cieľovú skupinu marginalizovaných rómskych komunít. Intervencie do MRK budú realizované prostredníctvom OP Ľudské zdroje. Cieľom podpory z Európskych štrukturálnych a investičných fondov je docieliť väčšiu integráciu separovaných a segregovaných rómskych komunít do spoločnosti, a to aj vo vzťahu k plneniu priorít Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020.

Príslušníci marginalizovaných rómskych komunít sú okrem rizika chudoby postihnutí aj vysokou mierou sociálneho vylúčenia z dôvodu nerovného prístupu k vzdelávaniu, zamestnanosti, zdravotnej starostlivosti a bývaniu. Hlavnou príčinou chudoby osôb v produktívnom veku vrátane MRK je nezamestnanosť, najmä nezamestnanosť dlhodobého charakteru, kde navyše hrozí riziko medzigeneračnej reprodukcie chudoby.Nízka úroveň miezd a minimálna kvalifikácia však môže tiež zapríčiniť fenomén tzv. pasce chudoby. Podľa EÚ SILC 2011 bolo v SR v riziku chudoby alebo v sociálneho vylúčenia celkovo 1 112 241 ľudí, čo predstavovalo 20,6 % na celkovom počte obyvateľov. Miera závažnej materiálnej deprivácie patrí v SR k najvyšším spomedzi všetkých krajín EÚ. V roku 2011 bolo 10,6 % obyvateľstva SR závažne materiálne deprivovaných. V SR sa v miere rizika chudoby prejavili v regionálnych disparitách. Najnižšia miera rizika chudoby bola v Bratislavskom samosprávnom kraji a najvyššia v Prešovskom samosprávnom kraji. Z hľadiska veku a typu domácnosti boli rizikom chudoby najviac ohrozené deti vo veku 0 – 17 rokov, domácnosti s vyšším počtom detí (3 a viac) a neúplné domácnosti.

Stratégia IROP- riešenia špecifických potrieb geografických oblastí/cieľových skupín najviac postihnutých chudobou

Stratégia IROP nestanovuje osobitnú stratégiu pre príspevok k riešeniu špecifických potrieb geografických oblastí/cieľových skupín najviac postihnutých chudobou, ktoré sú zadefinované na úrovni Partnerskej dohody SR, t. j. vo vzťahu k MRK. IROP implementovaný prostredníctvom regionálnych integrovaných územných stratégií bude realizovaný na celom území krajov, pričom realizácia aktivít IROP bude oprávnená aj na  území obcí definovaných v Atlase rómskych komunít.

Pri súčasnom definovaní rozsahu podpory z IROP a OP ĽZ nebude dochádzať k duplicite podpory MRK. Nakoľko ide o nepriamy účinok budúcich intervencií nie možné vopred odhadnúť očakávaný dopad.Zabezpečením komplementarity a synergie OP ĽZ (PO 5) a IROP (PO 2-konkrétny cieľ 2.2.1) je spolupráca medzi Úradom splnomocnenca vlády SR pre Rómske komunity na úrovni prípravy relevantných častí RIUS a schvaľovania RIUS vo forme členstva v Rade Partnerstva pre RIUS. Nadväzujúca spolupráca bude pri príprave samotných výziev Úradom splnomocnenca vlády SR pre Rómske komunity, kde aktívna účasť bude zastrešená RO pre IROP.

Časť podpory z IROP bude priamo smerovaná do oblasti poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorej cieľovou skupinou sú osoby, ktorým hrozí, z hľadiska ich veku a postihnutia, sociálne vylúčenie. Ide o rodiny, seniorov, deti a mladých dospelých a zdravotne postihnuté osoby. Realizácia aktivít v rámci prioritnej osi č. 2 bude prispievať k riešeniu hlavnej potreby, t. j. vytváraniu podmienok pre nezávislý a plnoprávny život osôb, ktorým sú poskytované sociálne služby alebo je zabezpečovaný výkon náhradná starostlivosť.

V IROP bude využitý sociálny aspekt vo verejnom obstarávaní, ktorý by mal priniesť vyššiu mieru účasti na trhu práce nielen pre MRK, ale súčasne by mal podporiť pracovné príležitosti pre dlhodobo nezamestnané osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny na trhu práce. Zákon 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní umožňuje zohľadniť sociálne hľadisko pri verejnom obstarávaní prostredníctvom osobitných podmienok plnenia zmluvy aj v tomto programovom období (2007-2013). Bližšie rozpracovaný sociálny aspekt z pohľadu implementácie bude v systéme riadenia pre programové obdobie 2014 – 2020 vypracovanom CKO.

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Dagmar Plančárová
Vytvorené: 21.10.2014 06:00
Upravené: 21.10.2014 10:30

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy