Horizontálna priorita Marginalizované rómske komunity

Cieľom horizontálnej priority marginalizované rómske komunity (ďalej len „HP MRK“) je zvýšenie zamestnanosti a vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít a zlepšenie ich životných podmienok.

Zámerom horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity, hlavne prostredníctvom komplexného prístupu je posilniť spoluprácu, zefektívniť koordináciu činností a finančných zdrojov smerujúcich k zlepšeniu životných podmienok príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít na Slovensku. Podpora marginalizovaných rómskych komunít je zameraná na štyri prioritné oblasti: vzdelávanie, zamestnanosť, zdravie, bývanie a tri vzájomne súvisiace problémové okruhy: chudoba, diskriminácia a rodová rovnosť.

Cieľom horizontálnej priority marginalizované rómske komunity (ďalej len „HP MRK“) je zvýšenie zamestnanosti a vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít a zlepšenie ich životných podmienok. Realizácia cieľa HP MRK sa bude uplatňovať prostredníctvom komplexného prístupu (integráciou projektov z viacerých operačných programov).

Na politickej úrovni za horizontálnu prioritu MRK zodpovedá podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny. Za proces koordinácie a implementácie HP RP zodpovedá Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a Odbor koordinácie HP MRK, ktorý je súčasťou Úradu vlády Slovenskej republiky.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Dagmar Plančárová
Vytvorené: 27.10.2014 06:00
Upravené: 27.10.2014 09:52

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy