Zlepšenie kvality poradenstva pre ženy zažívajúce rodovo podmienené násilie v partnerských vzťahoch v KSK

                                                                       

                                                     
________________________________________________________________________

Aktuality

 

_______________________________________________________________


Názov projektu: Zlepšenie kvality poradenstva pre ženy zažívajúce rodovo podmienené násilie v partnerských vzťahoch v Košickom samosprávnom kraji

Zdroj podpory: Nórsky finančný mechanizmus – programová oblasť SK 09: Domáce a rodovo podmienené násilie 85%, štátny rozpočet SR 15%

Miesto realizácie projektu: Košický kraj

Celkové oprávnené výdavky projektu: 374 769 €

Správca programu: Úrad vlády SR

Projekt budú zabezpečovať:
Prijímateľ: Košický samosprávny kraj
Partner 1: OZ Fenestra
Partner 2: OZ Pomoc rodine
Partner 3: Kotva, n.o.
Partner 4: OZ Hana

Koordinácia projektu: Ing. Zuzana Jusková
                                     vedúca odboru sociálnych vecí a zdravotníctva KSK
                                     tel. kontakt: 055 / 7268 280
                                     e-mail: zuzana.juskova@vucke.sk 

Obdobie realizácie: Projekt bude realizovaný v termíne do 30.4.2017


Cieľ projektu

Projekt je zameraný na zvýšenie regionálnej dostupnosti inštitucionálnej podpory ženám ohrozeným násilím a obetiam násilia a ich deťom, ako aj ďalším obetiam domáceho násilia prostredníctvom vytvorenia nových služieb a podpory existujúcich prostriedkov krízovej intervencie ktoré spĺňajú Európske štandardy.


Cieľové skupiny

Cieľovými skupinami sú obete partnerského násilia (ženy zažívajúce rodovo podmienené partnerské násilie) sú primárnou cieľovou skupinou projektu. V rámci projektu bude pre ne zabezpečený prístup ku kvalitnej špecifickej pomoci a podpore zo strany MVO (poradenské centrá, ubytovacie zariadenie), k rôznym druhom služieb reflektujúcich ich špecifické potreby, k informáciám o násilí a dostupným miestam pomoci v KSK a tiež bude zabezpečený citlivejší prístup zo strany inštitúcií. Medzi cieľové skupiny sa radia aj deti žien zažívajúce násilie - nepriama cieľová skupina - podpora a posilnenie ich mám, právna pomoc v konaniach týkajúcich sa detí, ako aj priamo prístup k pomoci a podpore zo strany MVO. Zamestnanci v štátnej a verejnej službe budú viac informovaný o problematike rodovo podmieneného násilia prostredníctvom vzdelávacích workshopov a informačnej brožúry a budú aktívne zapojení do diskusie o potrebe a možnostiach multi-inštitucionálnej spolupráce.


Výstupy a výsledky 

  • 8500 ks Informačné letáky pre ženy s informáciami o násilí
  • 3000 ks Informačné letáky pre  špecializované poradenstvo KSK
  • 2x konferencia
  • 2800 ks brožúry pre  pracovníkov štátnych a verejných inštitúcií
  • 500 ks brožúry - Koncepcia KSK
  • 9 x stretnutie multiinštitucionálna spolupráca
  • 7 x workshop zameraný na vzdelávanie pre štátne a verejné inštitúcie

Evaluačné správy z workshopov

Evaluácia úvodnej konferencie "Spoluprácou k lepšej podpore a ochrane žien pred násilím"

Evaluácia záverečnej konferencie " Spoluprácou k lepšej podpore a ochrane žien pred násilím"

Evaluačné správy z workshopov - Kotva, n.o.

Evaluačné správy z workshopov - OZ Pomoc rodine

Evaluačné správy z workshopov - FENESTRA

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 15.03.2016 13:59
Upravené: 06.11.2017 15:02

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Výzva pre stredné školy Dedina roka