Projekty


Zlepšenie kvality poradenstva pre ženy zažívajúce rodovo podmienené násilie v partnerských vzťahoch v KSK

Projekt KVApka

Rekonštrukcia kaštieľa v DSS Prakovce

IDEA – DSS

LUMEN- ŠZ, ZpS a DSS

ONDAVA – DSS

ARCUS – ŠZ a ZpS

Štrukturálne fondy

Správa o projektovej činnosti

V predchádzajúcom období KSK ako oprávnený žiadateľ získal finančné prostriedky na rekonštrukciu objektov z Nórskeho finančného mechanizmu vo výške 1 079 392 € na zriadenie hydroterapeutického centra pre klientov IDEA - DSS so sídlom Prakovciach a z Operačného programu Životné prostredie 1 090 497,3 € na zateplenie a výmenu okien v zariadení VIA -LUX – DSS a ZpS v Košiciach - Barci. V rámci Švajčiarskeho finančného mechanizmu KSK podal projekt DSS, Park mládeže 3, Košice, v kvalite projektového zámeru vo výške 1 265 226.

V rámci Regionálneho operačného programu boli pre KSK schválené 4 projekty v celkovej hodnote 8 449 802,98 € pre zariadenia: LUMEN – Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a DSS v Trebišove, IDEA – DSS v Prakovciach, ONDAVA – DSS v Rakovci nad Ondavou, ARCUS – Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a  DSS v Košiciach, Skladná. Investície sa týkajú celkovej rekonštrukcie, modernizácie vrátane debarierizácie budov, zníženia energetickej náročnosti, nákupu pomôcok pre imobilných, kvalitných polohovacích postelí, zdvíhacích zariadení, interiérového dovybavenia priestorov, čo v konečnom dôsledku prispeje k skvalitňovaniu poskytovaných sociálnych služieb.

Vyššia vzdelanostná úroveň zamestnancov a tým aj lepšia kvalita poskytovaných služieb v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK – to je cieľ projektu KVApka, na ktorý získal Košický samosprávny kraj nenávratný finančný príspevok vo výške takmer 320 tisíc eur z Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Cieľovou skupinou sú riadiaci pracovníci zariadení KSK, zamestnanci zariadení poskytujúcich sociálne služby a zamestnanci kultúrnych zariadení a informačných centier.

V rámci Švajčiarskeho finančného mechanizmu Košický samosprávny kraj podal projekt s názvom "VSTÚPTE K NÁM", ktorý bol podporený sumou 1 265 266 €.

Cieľom projektu je zlepšiť kvalitu života klientov a zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb v zariadeniach sociálnych služieb .

Aktivity projektu:

  • rekonštrukcia objektu DOMKO – DSS
  • staviame mosty...-ZIMNÁ BLUMIÁDA 2013 (celoslovenské zimné zábavno-pohybové hry pre ľudí s mentálnym postihnutím zo slovenských zariadení sociálnych služieb)
  • supervízia, organizačný rozvoj - vzdelávanie pracovníkov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK
  • otvorené dvere...-vznikne priestor na kvalitnejšiu realizáciu doterajších aktivít a ich rozšírenie o nové aktivity a vytvorenie "centra voľného času" pre spoločnú realizáciu aktivít klientov a verejnosti v  popoludňajších hodinách (otvárame dvere pre širokú verejnosť), čo sa prejaví na vyššej miere integrácie klientov do bežného života

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 02.01.2013 16:32
Upravené: 16.03.2016 13:59

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Výzva pre stredné školy Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy