Projekt "KVAlita pre zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja KVApka"

KSK predložil žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy vyhlásenej Sociálnou implementačnou agentúrou (SIA) dňa 30. júna 2008, v rámci Operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia. Špecifickým cieľom výzvy je zlepšenie prispôsobivosti pracovníkov a podnikov a flexibility trhu práce a zvyšovanie investícií do ľudského kapitálu zlepšením vzdelávania kvalifikácií. SIA listom zo dňa 15.07. 2009 oznámila, že z dôvodu uvoľnenia finančných prostriedkov bola žiadosť schválená s pridelením NFP v celkovej výške 319 370,72 €. Predĺžená implementácia projektu „KVAlita pre zariadenia v zriaďovacej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, „KVApka“ prebehne v období od marca 2012 do septembra 2012. V rámci projektu bude zabezpečené vzdelávanie pre celkovo 276 účastníkov. Cieľovou skupinou sú riadiaci pracovníci zariadení KSK, zamestnanci zariadení poskytujúcich sociálne služby (odborný, prevádzkový a základný personál), zamestnanci kultúrnych zariadení a informačných centier. Plánované aktivity projektu sú rozdelené do troch častí:

Aktivita 1 – Vzdelávanie riadiacich pracovníkov zariadení KSK, – (štatutárni zástupcovia zariadení poskytujúcich sociálne služby a kultúrnych zariadení, zástupcovia odboru sociálnych vecí a odboru kultúry Úradu KSK), táto aktivita je zložená z piatich modulov a konzultačného stretnutia Aktivita 2 – Vzdelávanie zamestnancov zariadení poskytujúcich sociálne služby –bude prebiehať v rámci 6 modulov v zložení vedúcich zamestnancov, odborného, obslužného a prevádzkového personálu
Aktivita 3 – Vzdelávanie zamestnancov kultúrnych zariadení a informačných centier –realizovala by sa v rámci prezenčného štúdia a samoštúdia

Cieľom projektu je zvýšiť vzdelanostnú úroveň zamestnancov, a tým aj kvalitu poskytovaných služieb v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Zvýšením kvality poskytovaných sociálnych služieb sa zabezpečí zmena prístupu v práci s klientom, zvýšenie odbornosti personálu a následné zvýšenie kreditu celej organizácie. Skvalitnením manažmentu zariadení prostredníctvom priebežného vzdelávania sa vytvoria predpoklady pre získanie Certifikátu riadenia systému kvality ISO 9001:2001. Zámerom projektu je aj poskytnutie vzdelávania zamestnancom kultúrnych zariadení s cieľom pútavo osloviť cieľovú skupinu detí a mládež. Výsledky projektu budú publikované vo forme brožúry. V zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja je 14 zariadení sociálnych služieb a 25 kultúrnych zariadení. Vzdelávanie bude zabezpečené dodávateľským spôsobom v súlade so  zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

  • Implementácia projektu KVApka - článok a fotodokumentácia z 29. októbra 2012
Logo Sociálnej implementačnej agentúry   Logo Európskeho sociálneho fondu   Zamestnanosť a sociálna inklúzia

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil:
Vytvorené: 03.01.2013 14:41
Upravené: 12.09.2013 13:03

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Výzva pre stredné školy Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy