Rekonštrukcia kaštieľa v DSS Prakovce

Košickému samosprávnemu kraju bol schválený grant z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru (FM EHP) a Nórskeho finančného mechanizmu (NFM) na rekonštrukciu kaštieľa v areáli DSS Prakovce – Matilda Huta za účelom zriadenia hydroterapeutického / rehabilitačného centra.

Celkové náklady na realizáciu projektu sú vo výške 1 079 392 €, kde 85 % je hradených z FM EHP a NFM a 15% je spolufinancovaných zo štátneho rozpočtu SR.

Hlavný cieľ projektu je zlepšiť zdravotný stav postihnutých klientov /detí v Domove sociálnych služieb Prakovce - Matilda Huta, prípadne iných zariadení Košického samosprávneho kraja a  postihnuté deti blízkeho okolia prostredníctvom zriadenia hydroterapeutického / rehabilitačného centra v zrekonštruovanom objekte kaštieľa.

Domov sociálnych služieb Prakovce - Matilda Huta poskytuje služby deťom od 3 do 18 rokov a približne 2/3 klientov celého zariadenia má k mentálnemu postihnutiu pridružený aj telesný postih. V celom areáli sa v súčasnosti neposkytuje vodoliečba, nakoľko na ňu nie sú vytvorené dostatočné priestory. Zriadením hydroterapeutického / rehabilitačného centra v zrekonštruovanom objekte sa zvýši úroveň poskytovaných sociálnych služieb v DSS Prakovce - Matilda Huta a zároveň to bude mať pozitívny dopad na klientov zariadenia. Vzhľadom k diagnostickej skladbe klientov zariadenia bude rehabilitácia v novo vzniknutom hydroterapeutickom/rehabilitačnom centre nápomocná k zlepšeniu ich telesného postihu. Hydroterapia a rehabilitácia výrazným spôsobom prispeje k rozvoju procesov a zručností nevyhnutných pre skvalitnenie života detí s telesným a mentálnym postihom.

Zdevastovaná budova kaštieľa je v súčasnosti ohraničená plechovým vlnitým plotom a je napojená na hlavný objekt DSS Prakovce - Matilda Huta, ktorý bol v minulosti zrekonštruovaný.

Zrekonštruovaním budovy kaštieľa dôjde k prepojeniu s už fungujúcimi objektmi, pričom budú vytvorené priestory pre rehabilitačné centrum, v rámci ktorého vznikne: hydroterapia (hydromasážna vaňa, vírivka na dolné a horné končatiny, bazén), fitnes centrum (prístroje na cvičenie, ribstoly, žinenky, lavičky), sociálne zázemie (sprchovacie kúty, WC osobitne pre ženy a mužov) sauna a oddycháreň s ležadlami, šatne. Nadzemné podlažie bude v prevedení pre imobilných.

Zvýšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb prostredníctvom zlepšenia materiálno technického vybavenia v zariadení sociálnych služieb zabezpečí zmenu prístupu v práci s klientom, zvýšenie odbornosti personálu a následné zvýšenie kreditu celej organizácie poskytujúcej sociálne služby.

______________________________________________________________

Oprávnené obdobie na realizáciu výdavkov z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR v zmysle pravidiel stanovených donormi končí dňa 30.apríla 2011.

Implementácia projektu je realizovaná v rámci schváleného časového harmonogramu, ktorý  zahŕňa:
a) prípravnú fázu (verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác súvisiacich s rekonštrukciou kaštieľa; táto fáza prebiehala na začiatku projektu)
b) samotnú rekonštrukcia objektu kaštieľa (táto fáza prebieha v súčasnosti)
c) nákup a inštaláciu technologického vybavenia pre rehabilitačné centrum (nákup bazéna, vírivky, sauny a ich osadenie v objekte kaštieľa; táto fáza prebieha v  súčasnosti)
d) technický dohľad (dozor nad samotnou realizáciou stavebných prác až po odovzdanie stavby, stále prebieha).

Zdevastovaná budova kaštieľa je od januára 2010  rekonštruovaná  firmou Hydroterm, s. r. o., ktorý bol vybraný v procese verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Stavebné práce realizované zhotoviteľom diela plynule prebiehajú.                          
Sú zrealizované  všetky búracie práce. Realizované sú priestory v suteréne, ktoré budú slúžiť na  umiestnenie technológie, pripravený  je základ pre umiestnenie bazénu, vybudované je dispozičné riešenie objektu. V súčasnosti prebiehajú práce v rámci zabezpečenia vzduchotechniky. Okenné   a dverné výplne sú z väčšej časti osadené. Dokončený je  krov a tiež je položená strešná škridlová krytina. V rámci vonkajších úprav prebiehajú práce na fasáde kaštieľa spolu s dolným osadením kameňa. Publicita projektu je zabezpečená na webovej stránke zriaďovateľa (konečný prijímateľ v projekte), a webovej stránke IDEA – DSS (partner v projekte) a informačnej tabuli pred stavbou.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru , Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR.

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil:
Vytvorené: 03.01.2013 15:11
Upravené: 12.09.2013 13:03

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Výzva pre stredné školy Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy