5. ročník konferencie - Efektívne nástroje na posilňovanie statusu prijímateľov sociálnej služby

Košický samosprávny kraj v spolupráci so zariadením LIDWINA– DSS usporiadal piaty ročník konferencie zameranej na tému „Efektívne nástroje na posilňovanie statusu prijímateľov sociálnej služby“, ktorá sa konala 28. septembra 2016 v priestoroch Východoslovenského múzea v Košiciach. Cieľom konferencie bolo priblížiť proces deinštitucionalizácie , individuálne plánovanie, ochranu práv a právom chránených záujmov príjemcov sociálnych služieb.

Deinštitucionalizácia je proces prechodu od inštitucionálnej starostlivosti ku komunitným službám, ktoré zabezpečujú jednotlivcovi nezávislý život, aktivitu a sociálnu participáciu (účasť občana na živote spoločnosti tým, že ponúka široké spektrum služieb poskytovaných na úrovni komunity), rešpektujúc pri tom princípy výberu a rozhodovania. Nie je zameraná na formu bývania, ale hlavne na zmenu prístupu k prijímateľovi služby, ktorý má určité mentálne odlišnosti a s určitou mierou podpory sa môže zaradiť medzi intaktnú skupinu ľudí, prináša vzájomnú dôveru, rešpekt prirodzenej dôstojnosti ľudí navzájom, odstraňuje skryté formy diskriminácie, mení kultúru spolunažívania občanov a vytvára rovnosť príležitosti, rešpekt a úcta k odlišnostiam, podporuje porozumenie a pochopenie ľudí navzájom.

Na konferencii sa zúčastnili zástupcovia poskytovateľov sociálnych služieb, ako aj ostatných inštitúcií, ktorí sa tejto problematike venujú na odbornej úrovni. Použitie prednášok bez súhlasu autora je porušením autorského zákona.
Prednášky boli pre účely Konferencie vyžiadané od autora Košickým samosprávnym krajom.


Zoznam prednášajúcich a prednášok:

Ing. Zuzana Jusková, vedúca Odboru sociálnych vecí a zdravotníctva Úradu KSK: „Štandardy kvality a individuálne plánovanie“

PhDr. Lýdia Bušaničová, riaditeľka LIDWINA-DSS: „Deinštitucionalizácia – hlavná cesta do komunity

PhDr. Viliam Hakve, vedúci referátu starostlivosti o prijímateľov LIDWINA-DSS: „Príprava klientov LIDWINA – DSS Strážske na život s nižšou mierou podpory, zavádzanie princípov normality“

PhDr. Jozef Vorobel, PhD., koordinátor komunitných centier, koordinátor sociálnych služieb a odborný garant sociálnych služieb, lektor: „Príklady využívania jednotlivých techník individuálneho plánovania pri aktivizácii mentálne postihnutého človeka“

Doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD., pedagogička, publicistka: „Univerzálne navrhovanie a dizajn v sociálnych službách“

JUDr. Peter Demek, riaditeľ Domova sociálnych služieb "Náš dom", štatutárny orgán Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Spišskej Novej Vsi: „Práva osôb s postihnutím v praxi"

 

 

 

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 11.10.2016 08:56
Upravené: 11.10.2016 11:04

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Výzva pre stredné školy Dedina roka