Financovanie sociálnych služieb

Financovanie sociálnych služieb v roku 2019

Usmernenie č. 1/2019 o podmienkach poskytovania finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby a na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Priemerné bežné výdavky a priemerne skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za sociálne služby v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK za rok 2018

Priemerné bežné výdavky za rok 2018 za zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

Financovanie sociálnych služieb v roku 2018

Správa o výške bežných výdavkov, bežných príjmov a ekonomicky oprávnených nákladov na rok 2018 v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov

 

 

 

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Erika Olejníková
Vytvorené: 04.02.2016 08:30
Upravené: 06.05.2019 09:27

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Výzva pre stredné školy Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy