2. ročník konferencie Stratégie, plánovanie a inovácie v sociálnych službách

Košický samosprávny kraj v spolupráci so zariadením VIA LUX – DSS a ZpS usporiadal druhý ročník konferencie zameranej na tému „Stratégie, plánovanie a inovácie v sociálnych službách“, ktorá sa konala 2. októbra 2013 v priestoroch kongresovej sály hotela YASMIN v Košiciach. Cieľom konferencie bolo sprostredkovanie informácií a výmena skúseností v oblasti plánovania a inovácií v sociálnych službách.

Na konferencii sa zúčastnili zástupcovia poskytovateľov sociálnych služieb, ako aj ostatných inštitúcií, ktorí sa tejto problematike venujú na odbornej úrovni.

 

Konferencia samotná bola tematicky delená na dva bloky. Prvý blok bol venovaný plánovaniu a tvorbe strategických dokumentov, ako aj deinštitucionalizácií sociálnych služieb. V tomto bloku predstavila Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice n.o. potrebu a význam samotného plánovania a spracovania strategických materiálov. Následne proces deinštitucionalizácie sociálnych služieb, jeho ciele a dôvody, predstavili zástupcovia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Zároveň bolo zavádzanie tohto procesu vysvetlené aj na úrovni Košického samosprávneho kraja.

Prednášky:
Prednášky MPSVaR novela zákona
Prednáška MPSVaR DEI
Prednáška KSK DEI
Prednáška ARR
Prednáška KSK OIKT

Príklady dobrej praxe :
Prednáška DORKA n.o.
Prednáška SUBSIDIUM
Prednáška HARTMANN

Druhý blok predstavil elektronizáciu sociálnych služieb na úrovni Úradu Košického samosprávneho kraja, ako aj zariadení sociálnych služieb. Ing. Jozef Houska, vedúci Odboru informačných a komunikačných technológií Úradu KSK predstavil softwarovú aplikáciu zákona o sociálnych služieb, ktorý je tvorený postupne od r. 2009.

Tento register umožňuje vytváranie rôznych štatistických a sumárnych prehľadov. Register je v niektorých moduloch tiež verejne prístupný – každý občan môže získať informácie o poskytovateľoch sociálnych služieb v kraji, o aktuálne voľných miestach v jednotlivých zariadeniach sociálnych služieb, z modulu Dokumenty si môže stiahnuť napr. žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a pod.

V rámci druhého bloku spoločnosť z ČR - IreSoft predstavila IS CYGNUS v SR a jeho proces zavádzania v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Jedná sa o komplexný informačný systém, ktorý predstavuje komplexné spracovanie a vedenie sociálnej (sociálna oblasť, dokumentácia klienta), stravovacej, personálnej a manažérskej agendy. Hlavným cieľom je zvýšenie efektivity práce v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.

Prednášky:
Prednáška OIKT Register
Prednáška IResoft CYGNUS

Príklad dobrej praxe:
Prednášky VIA LUX

Použitie prednášok bez súhlasu autora je porušením autorského zákona.
Prednášky boli pre účely Konferencie vyžiadané od autora Košickým samosprávnym krajom.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Renáta Čelková
Vytvorené: 11.10.2013 06:00
Upravené: 04.11.2013 15:17

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Kam na strednú školu Dopravné informácie