Zoznam schválených ŽoNFP

Záverečná správa výzvy žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10

  • Prioritná os 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách
  • Záverečná správa výzvy

Záverečná správa výzvy žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy IROP-PO1-SC121-2016-15

  • Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, špecifický cieľ - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.
  • Záverečná správa výzvy

Záverečná správa výzvy žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy IROP-PO1-SC121-2016-9

  • Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, špecifický cieľ - Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.
  • Záverečná správa výzvy

Záverečná správa výzvy žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy IROP-PO1-SC11-2016-11

  • Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, špecifický cieľ - Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.
  • Záverečná správa výzvy

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 19.07.2017 13:23
Upravené: 23.08.2017 12:50

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Most cez Ružín Dobrovoľníctvo