Zoznam schválených ŽoNFP

Záverečná správa výzvy žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10 (2. kolo)

 • Prioritná os 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách
 • Záverečná správa - 2.kolo

Záverečná správa výzvy žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy IROP-PO4-SC421-2017-19

Záverečná správa výzvy žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13 (1.kolo)

Záverečná správa výzvy žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15 (3.kolo)

 • Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.
 • Záverečná správa - 3. kolo

Záverečná správa výzvy žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy IROP-Po1-SC121-2016-12 (2.kolo)

 • Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch - Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy
 • Záverečná správa - 2. kolo

Záverečná správa výzvy žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy IROP-PO2-SC211-2017-17

 • Prioritná os 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám - Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej len "SPODaSK") v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.
 • Záverečná správa
 • Príloha záverečnej správy - zoznam schválených ŽoNFP

Záverečná správa výzvy žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy IROP-PO2-SC211-2017-17 (1.kolo)

 • Prioritná os 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám - Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej len "SPODaSK") v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.
 • Záverečná správa výzvy - 1.kolo

Záverečná správa výzvy žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15 (2.kolo)

 • Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.
 • Záverečná správa výzvy - 2.kolo

Záverečná správa výzvy žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy IROP-PO2-SC211-2017-17 (1.kolo)

 • Prioritná os 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám - Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej len "SPODaSK") v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.
 • Záverečná správa výzvy - 1.kolo

Záverečná správa výzvy žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16 (2.kolo)

 • Prioritná os 4 - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie - Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.
 • Záverečná správa výzvy - 2.kolo

Záverečná správa výzvy žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16 (1.kolo)

 • Prioritná os 4 - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie - Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.
 • Záverečná správa výzvy - 1.kolo

Záverečná správa výzvy žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy IROP-PO1-SC11-2016-11 (2.kolo)

 • Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, špecifický cieľ - Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.
 • Záverečná správa výzvy- 2.kolo 

Záverečná správa výzvy žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15 (1.kolo)

 • Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.
 • Záverečná správa výzvy- 1.kolo

Záverečná správa výzvy žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10

 • Prioritná os 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách
 • Záverečná správa výzvy

Záverečná správa výzvy žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy IROP-PO1-SC121-2016-15

 • Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, špecifický cieľ - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.
 • Záverečná správa výzvy

Záverečná správa výzvy žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy IROP-PO1-SC121-2016-9

 • Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, špecifický cieľ - Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.
 • Záverečná správa výzvy

Záverečná správa výzvy žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy IROP-PO1-SC11-2016-11

 • Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, špecifický cieľ - Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.
 • Záverečná správa výzvy

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 19.07.2017 13:23
Upravené: 27.06.2018 08:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Via Carpatia