Zoznam schválených ŽoNFP

Prioritná os 4 - Záverečná správa výzvy žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16 (2.kolo)

  • Prioritná os 4 - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie - Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.
  • Záverečná správa výzvy - 2.kolo

Prioritná os 1 - Záverečná správa výzvy žiadostí o nenávratný finančný príspevok

kód výzvy IROP-PO1-SC121-2016-12

Prioritná os 4 - Záverečná správa výzvy žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16 (1.kolo)

  • Prioritná os 4 - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie - Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.
  • Záverečná správa výzvy - 1.kolo

Prioritná os 2 - Záverečná správa výzvy žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy IROP-PO2-SC211-2017-17

  • Prioritná os 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám - Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej len "SPODaSK") v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.
  • Záverečná správa výzvy - 1. kolo

kód výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10 

kód výzvy IROP-PO2-SC223-2016-14

  • Prioritná os 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám - Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní
  • Záverečná správa výzvy - 1.kolo

Prioritná os 1 - Záverečná správa výzvy žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy IROP-PO1-SC11-2016-11

kód výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15

kód výzvy IROP-PO1-SC121-2016-9

  • Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch - Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy
  • Záverečná správa výzvy

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 19.07.2017 13:23
Upravené: 10.12.2018 14:27

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Via Carpatia