Spišská Nová Ves - Ekologický a bezpečne v Spišskej Novej Vsi

Ekologický a bezpečne v Spišskej Novej Vsi.

Názov projektu: Ekologický a bezpečne v Spišskej Novej Vsi

Kód projektu : 302010G682

Miesto realizácie: mesto Spišská Nová Ves

Celkové náklady:  960 729,64 €

Výška NFP:   912 693,16 €

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Špecifický cieľ : IROP-PO1-SC122-2016-15 - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.

Cieľ projektu: Cieľom predloženého projektu k výzve IROP – PO1 – SC122-2016-15 je v danom území komplexné dokončenie funkčných a prevádzkových vzťahov – dokončenie a doplnenie chýbajúcej nemotorovej dopravy s cieľom vybudovať moderné cyklistické, pešie a imobilné komunikácie v ťažiskovom priestore mesta Spišská Nová Ves.

Aktivity projektu:    

Hlavná aktivita č. 1: Nemotorová komunikačná línia – po ľavej strane rieky Hornád

Hlavná aktivita č. 2: Nemotorová komunikačná línia – Most/lávka cez rieku Hornád

Hlavná aktivita č. 3: Upokojovacia zóna „shared space“ 

Hlavná aktivita č. 4: Budovanie súvisiacej doplnkovej cyklistickej infraštruktúry

 Výstupy projektu: Po zrealizovaní projektu bude na západnej časti územie napojené na sídlisko Mier  – 10 000 obyvateľov, na  existujúce školské, zdravotnícke, športové zariadenia, nákupné centrá Mier, Lidl, Neo-zóna, Tesco, NAY, Kaufland, Poliklinika, základné a materské školy a tým smerom vzniká ďalšie napojenie na záhradkárske osady mesta a na rekreačnú cyklozónu – smer Slovenský Raj . Na južnej časti (za riekou Hornád) bude priestor napojený na veľké množstvo rodinných domov, na jestvujúce športové zariadenia (Zimný štadión, hotel Šport, Futbalový štadión) a na ostatnú občiansku vybavenosť.   Na východnej strane sa predmetné územie bude napájať ku existujúcim verejným a administratívnym budovám (Polícia, Sociálna poisťovňa, základné školy a škôlky pri Hornáde, Plaváreň, Športová hala, obchodná a oddychová zóna Madaras, Zologická záhrada) a ďalšie bytové zóny – sídlisko Šoltésová, Hanulova, Banícka atď.  Na severnej strane sa predmetné územie napojí na historické centrum mesta s už kompletnou vybavenosťou centra mesta vrátane už vybudovaných cyklistických chodníkov v centre .

Termín začiatku projektu:

Termín ukončenia projektu:
 

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 01.03.2018 14:18
Upravené: 22.08.2018 10:14

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Výzva pre stredné školy Dedina roka