Spišská Nová Ves - Cyklotrasa Hornád – Pri Vyšnej Hati – Madaras

Cyklotrasa Hornád – Pri Vyšnej Hati – Madaras

Názov projektu: Cyklotrasa Hornád – Pri Vyšnej Hati – Madaras

Kód projektu : 302011I944

Miesto realizácie: mesto Spišská Nová Ves

Celkové náklady:  291 892,25 €

Výška NFP:   277 297,64 €

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Špecifický cieľ : IROP-PO1-SC122-2016-15 - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.

Cieľ projektu: Cieľom projektu je zvýšenie atraktivity cyklistickej dopravy prostredníctvom vybudovania modernej, bezpečnej cyklistickej komunikácie a nadväzujúcej doplnkovej cyklistickej infraštruktúry. Projekt rieši napojenie navrhovanej cyklistickej komunikácie na existujúcu časť cyklistickej komunikácie, čím sa zabezpečí prepojenie nemotorovej infraštruktúry v osi východ – západ v rámci územia mesta.

Aktivity projektu:    

 1 - Aktivita č. 1 - Budovanie novej cyklistickej komunikácie: SO 01 – Cyklistický chodník

 2 - Aktivita č. 2  - Budovanie doplnkovej cyklistickej infraštruktúry: SO 05 – Exteriérový dizajn

Výstupy projektu: Projekt je primárne zameraný na vybudovanie cyklistickej komunikácie v dĺžke 1 501,86 m, ktorá významne podporí zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy na celkovom počte prepravovaných osôb v meste Spišská Nová Ves.

Termín začiatku projektu:

Termín ukončenia projektu:
 

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 06.03.2018 08:31
Upravené: 22.08.2018 10:14

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Výzva pre stredné školy Dedina roka