Slanec - Podpora inkluzívneho vzdelávania v škole inováciou odborných učební

Podpora inkluzívneho vzdelávania v škole inováciou odborných učební

Názov projektu: Podpora inkluzívneho vzdelávania v škole inováciou odborných učební

Kód projektu : 302021K317

Miesto realizácie: obec Slanec

Celkové náklady:  104 504,02 €

Výška NFP:   99 278,82 €

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Špecifický cieľ : IROP-PO2-SC222-2016-13 Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

Cieľ projektu: Snahou školy je modernizácia inkluzívneho prostredia s cieľom zvýšenia učebných kompetencií všetkých žiakov školy bez rozdielu v zmysle princípu nediskriminácie. Modernizácia odborných učební prispeje k zlepšeniu kľúčových kompetencií aj menej úspešných žiakov, ktorých neúspešnosť súvisí s menej podnetným prostredím, chudobou alebo akýmkoľvek sociálnym vylúčením. Využiteľnosť projektu je aj v rámci záujmových činností a krúžkov, ako aj celodenného výchovného systému. Nadväzujúc na systém duálneho vzdelávania, ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, je cieľom projektu rozvíjať praktické zručnosti žiakov.

Aktivity projektu:    

 1 - Aktivita č. 1 -  zariadenie jazykovej učebne

 2 - Aktivita č. 2  - zariadenie IKT učebne

3 - Aktivita č. 3  - vybavenie chemickej učebne

4 - Aktivita č. 4  - stavebno-technické úpravy

Výstupy projektu: Pôvodne nevyužité priestory školy budú môcť žiaci využívať na zmysluplnú činnosť. Pod vedením skúsených pedagógov budú zvyšovať v odborných učebniach svoje kľúčové komptencie. Aj žiaci z  malej obce budú mať ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším službám v obci.

Termín začiatku projektu:

Termín ukončenia projektu:
 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 17.08.2018 08:05
Upravené: 22.08.2018 10:12

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy