Čierna nad Tisou - Zlepšenie technického vybavenia učební

Zlepšenie technického vybavenia učební

Názov projektu: Zlepšenie technického vybavenia učební

Kód projektu : 302021K505

Miesto realizácie: mesto Čierna nad Tisou

Celkové náklady:  70 524,00 €

Výška NFP:   66 997,80 €

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Špecifický cieľ : IROP-PO2-SC222-2016-13 Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

Cieľ projektu: Zlepšiť technické vybavenie učební za účelom skvalitnenia a modernizácie výchovno-vzdelávacieho procesu našich žiakov.

Aktivity projektu:    

 1 - Aktivita č. 1 -  Dodávka a montáž materiálno-technického vybavenia jazykovej učebne

 2 - Aktivita č. 2  - Dodávka a montáž materiálno-technického vybavenia odbornej učebne techniky

Výstupy projektu: Realizáciou projektu sa vytvorí v  škole plnohodnotný priestor pre výuku jazykov (anglický, ruský, aj slovenský) a školskú dielňu. Plnohodnotne zabezpečená jazyková učebňa moderným materiálno-technickým vybavením bude prínosná pre žiakov. Približne u 85% žiakov je materinským jazykom maďarský jazyk, teda pochádzajú z dvojjazyčného prostredia. Približne 50% žiakov pochádza z MRK. Táto skutočnosť potvrdzuje opodstatnenosť a udržateľnosť realizácie projektu. 

Termín začiatku projektu:

Termín ukončenia projektu:
 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 17.08.2018 08:05
Upravené: 22.08.2018 10:12

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy